Основни канали на проявление на глобалната финансово-икономическа криза върху българската икономика

ISBN:
978-954-471-472-7
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1.5 cm
Брой страници: 
222 стр.
Година на издаване: 
2018
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Финансовата криза заля света с невиждана до момента скорост и с мащаби, които все още не могат да бъдат подобаващо оценени. В условията на глобализация, довела до силна зависимост между икономиките в страните от цял свят, всички по-силни икономически шокове в развитите държави оказват непосредствено влияние върху икономиките на техните партньори от цял свят и този процес прераства във верижна реакция. България не прави изключение от общия случай. В началото на кризата световната и българската икономика понасят значителни загуби. От ипотечна кризата се превръща в банкова, финансова и цялостно икономическа и социална криза. В развиващите се икономики, като българската, кризата се усеща още по-силно, възстановяването ще е по-бавно, а понесените загуби ще бъдат големи. Това налага актуалността на разглежданата тема.

Актуалност на темата

През последните години проблемите, свързани с глобалната финансово-икономическата криза са с постоянна актуалност, както за теорията, така и за практиката. Те заемат важно място в научните публикации и изследвания. Причините за това са свързани от една страна с дълбокия и мащабен характер на финансово-икономическата криза, а от друга страна с обстоятелството, че кризата засегна сериозно развитието на националната икономика. Глобалната финансово-икономическа криза, възникнала през втората половина на 2007 г. в САЩ, постави пред сериозни изпитания бъдещето на финансовите, икономическите и социалните системи. Първоначално започнала с проблеми във финансовия сектор, тя доведе до ограничаване на кредитната активност на банките, намаляване на инвестициите, спад на производството, формиране на рецесионни тенденции, увеличаване на безработицата и намаляване на заетостта. Поради обвързаността на националните икономики и характера на международната търговия, кризата придоби глобален характер и засегна множество страни.

Въпреки някои оптимистични очаквания на икономисти, политици и експерти в края на 2007 г., че глобалната криза няма да засегне сериозно българската икономика, нейните последствия са факт. Те са свързани с влошаването на всички важни икономически показатели, характеризиращи българската икономика: спад на брутния вътрешен продукт (БВП), брутната добавена стойност (БДС) и на производителността на труда, понижаване на общия показател за бизнес климата в страната, намаление на преките чуждестранни инвестиции, спад на износа, намаление на приходите от продажби във вътрешната търговия, ограничаване на кредитната дейност и влошаване на кредитните портфейли на банките, повишение на безработицата, намаляването на приходите по консолидирания бюджет, ограничени държавни разходи поради допълнителни бюджетни съкращения, увеличаване на дефицита и риск от небалансиран бюджет, нисък или отрицателен ръст на ключови за страната сектори като строителство и туризъм, нарастване на фирмената задлъжнялост, фалити и др.  Трябва да се отбележи, че последиците от финансовата и икономическата криза все още са неясни и вероятно ще е необходимо повече време за тяхната оценка, но все пак се очертават няколко основни тенденции. Всичко това изисква изследване на проблемите, свързани с проявлението на финансовата криза в българската икономика, както от гледна точка на макроикономическата теория, така и въз основа на актуалните статистически данни.

Обект и предмет на изследването

Обект на настоящето изследване е глобалната финансово-икономическата криза. Негов предмет са основните, специфични канали на проявление на кризата в българската икономика.

Цели и задачи на изследването

Основната цел на изследването е да се посочат и анализират основните канали на проявление на кризата в България, като въз основа на изводите от анализа да се очертаят тенденциите и възможностите за преодоляване на негативните последици.

За постигането на тази цел, настоящата разработка си поставя следните основни задачи:
1. Въз основа на прегледа на основните теоретични концепции за бизнес циклите, да се направи кратка характеристика на финансово-икономическата криза;
2. Да се анализират политиките и инструментите на държавата за въздействие върху икономическата динамика;
3. Да се обобщят различните проявления на кризата в специфичните условия на българската икономика;
4. Да се направи анализ на България в процеса на Европейската парична интеграция;
5. Да се предложат варианти и възможности за ефективно намаляване и преодоляване на отрицателните последици от кризата.

Ограничения при провеждането на изследването

С оглед по-голяма целенасоченост, настоящото изследване има следните ограничения:
1. Периода, за който се отнася информацията е от 2005 до 2016 г.;
2. Кризата на практика засяга всички сектори на икономиката, но поради ограничения обем на изследването е направен анализ на проявленията ѝ само в някои сектори на икономиката и в по-общ план;
3. Изследването е базирано преди всичко на официална и публично достъпна информация;
4. Някои дългосрочни аспекти на проявление на финансово-икономическата криза все още са неясни и вероятно ще е необходимо повече време за тяхната оценка.

Изследователска теза

Основната теза на настоящата разработка може да се формулира по следния начин: с подходящи политики, инструменти и механизми за регулиране на макроикономическата среда, държавата би могла да създаде предпоставки за ограничаване на негативните последствия от икономическата криза и за постепенното ѝ преодоляване, което ще доведе до постигане на стабилност и относително висок икономически растеж.

Методология и източници на информационно осигуряване

Източниците на информация, използвани при разработването на дипломната работа включват научните трудове и публикации на български и на чуждестранни учени и специалисти в областта на макроикономиката, специалисти в сферата на икономическия и системния анализ и прогнозиране, статистиката, управлението на социално-икономически системи, аналитични материали на органите на изпълнителната власт и информация от Националния статистически институт и Евростат.

Методологическа основа на проведеното изследване е системния и интердисциплинарен подход в изучаването на изследваните обекти и процеси. В хода на разработката се използват следните методи – системен анализ, сравнителен и факторен анализ, теоретичен и емпиричен анализ, икономико-статистически и графични модели, метода на експертни оценки.

----------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: