Марияна Вергиева

Д-р инж. Марияна Крумова Вергиева съчетава научната си дейност с опит от практиката. От 2009 г. до момента е служител на “Овергаз Мрежи” АД. Отговорностите й в компанията се свеждат до присъединяване на ключови корпоративни клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството, изграждането на газовата инфраструктура на лицензионните територии. Паралелно с това защитава докторантура на тема “Ценови аспекти на функционирането на пазара на природен газ в България”, с което придобива степен “Доктор по финанси, застраховане, осигуряване”.

Има придобити няколко магистърски степени, в т.ч. по Биотехнологии, Индустриален мениджмънт, Енергиен бизнес. Притежава допълнителни квалификации от ТУ Варна, катедра Топлотехника и от БСУ Бургас по Публична администрация към Юридически факултет. Участва в множество семинари, конференции, кръгли маси.

Научните й интереси са от областта на енергийната политика – финансови аспекти, екологичен риск, либерализация и регулиране на енергийните пазари, ценообразуване. Автор е на множество публикации по темите в наши и чуждестранни издания, съавтор на учебни помагала.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.