Е-списание "Меридиан 27"

Електронно списание “Меридиан 27” (ISSN 1312-0689) е независимо издание за литература и хуманитаристика на Издателство “Либра Скорп. Основано е през 2002 г. В него се представят български и чужди автори.

Електронно списание “Меридиан 27” приема за публикуване текстове от всички жанрове, и от всякакви автори – без оглед на тяхната националност, етническа, религиозна, партийна и пр. принадлежност. Авторите имат пълната свобода да изразяват своите виждания, мнения, пристрастия. Редакторската намеса от страна на “Меридиан 27” ще касае само правописни, печатни, пунктуационни и стилови неточности и несъответствия. От своя страна Е-списание “Меридиан 27”, респ. Издателство “Либра Скорп”, се разграничават от становищата, застъпени в конкретните публикации. Авторите на текстовете са носителите на отговорност при евентуални конфликти с трети лица, произтичащи от ясно изразени отношения спрямо конкретни произведения, текстове, събития, дейности. В тези случаи Е-списание “Меридиан 27” приема незабавно за публикуване “отговори” от “засегнатите лица”, без редакторска намеса.

 

Публикувайки при нас, Вие получавате:
– професионализъм и коректност;
– обратна връзка с редакцията и читателите;
– физическо разполагане на текстовете върху бърз и модерен сървър с денонощна поддръжка;
– гарантирано присъствие в най-големите световни търсачки (Google и др.);
– място в динамичния контекст на българската литература;
– хуманитарно изкушени читатели от цял свят;
– достъп по всяко време и от всяко място;
– и не на последно място – свободно изразяване на мнения, становища и позиции относно всички аспекти на културния и литературния живот в страната и чужбина.

 

Основен пакет от услуги:

– електронна публикация на текстове в областта на литературата и хуманитаристиката в съответния брой на Електронно списание “Меридиан 27”;

– професионална редакторска и коректорска помощ при подготовка на текстовете;

– каталожна страница на автора, включваща:
            – снимка;
            – кратки биографично-творчески данни
            – e-mail за обратна връзка (по желание на автора);
            – препратки към книги на автора в електронната книжарница на издателство “Либра Скорп”;
            – препратки към всички публикации в Електронно списание “Меридиан 27” – от и за автора;

– неограничена по време поддръжка на публикацията;

– издаване на удостоверение за налична или предстояща публикация на научни текстове в Електронно списание “Меридиан 27”.

 

Публикуването е възможно само след одобрение на редакцията. В една рубрика и жанр могат да се предлагат текстове веднъж месечно, а редакционният екип на списанието преценява в каква периодичност, кога и с колко текста да представя авторите.

Текстове на автори, с книги (печатни или електронни), реализирани в издателство "Либра Скорп", се публикуват с предимство.

 

Допълнителен пакет от услугия:
(услугите извън основния пакет се извършват срещу заплащане и се отнасят за):
– експресно редактиране, коректура и публикуване (при одобрение) в едноседмичен срок;
– публикуване на материали, надвишаващи 30 стандартни страници (54 000 знака с интервалите);
– публикуване на повече текстове в един или няколко последователни броя;
– редактиране, коректура и публикуване на повече от 10 стихотворения;
– публикуване на чужд език;
– включване на изображения (снимки, графики...) в текст;
– стандартизиране и/или регулярно актуализиране на библиография;
– рецензиране на текстове, предложени за публикация.

Забележка: Текстове, ползващи платена услуга, се публикуват с предимство спрямо останалите текстове.

 

Изисквания при изпращане на текстове:

– Да бъдат в последен вариант, написани в doc или rtf формат, като файловете се прикрепват към писмото и се придружават от кратка информация за автор, преводач, съставител.
Тази информация (име, година и място на раждане, образование, професия, местоживеене, интереси, творчески изяви, публикации, награди, снимка – jpg-файл, имейл) да бъде оформена като текст до 1200 знака с интервалите.

– Бележки и библиография да бъдат изведени отделно в справочния апарат;

– Библиографското описание и библиографското цитиране да са съобразени с изискванията на българските стандарти;

– Ако в този си или друг вид ръкописът вече е имал легитимни публикации (в издания с ISBN/ISSN), то е желателно да ни изпратите съответната библиографска информация за тях.

Текстове, които не са съобразени с тези изисквания, могат да бъдат стандартизирани от редакцията срещу заплащане на такса.

 

Обратна връзка:

Кореспонденцията с авторите е ежедневна, всеки бива уведомяван, ако изпратените текстове са получени. След като редакцията се запознае с тях, изпращаме имейл до автора дали те отговарят на критериите ни или направо пристъпваме към публикуване, за което го уведомяваме.

За всички, които желаят техните текстове бързо да бъдат разгледани от редакцията, предлагаме експресна услуга.

 

Авторски права:

Текстовете, предлагани за публикуване в “Меридиан 27”, могат да бъдат разгледани от редакцията само след като носителите на авторските и сродните им права се запознаят и съгласят с условията за Защита на авторските права в “Меридиан 27”.

 

Електронното списание за литература и хуманитаристика “Меридиан 27” приема нови сътрудници:
– редактори;
– гост-редактори;
– консултанти;
– рецензенти;
– коректори;
– технически сътрудници (за набиране и сканиране на текстове);
– за раздела: “Културни новини”:
            – кореспонденти (ще Ви регистрираме и ще можете директно да публикувате своите новини!)
            – помощник-редактори

Очакваме нови попълнения в Екипа на Меридиан 27!
Хонорари не се плащат!

 

Екип на “Меридиан 27”:
Денчо Михов (управител на издателство “Либра Скорп”)
доц. д-р София Ангелова (редактор научни текстове)
гл.ас. д-р Елица Дубарова (редактор научни текстове)
Георги Райков (редактор текстове краезнание)
Иван Сухиванов (редактор текстове литературна критика)
Борис Бухчев (редактор художествени текстове – поезия)
Динко Динков (редактор художествени текстове – белетристика)
Петя Станева, a.k.a. Петра Лимоза (редактор раздел “Забавно” и художествено оформление)
Стефан Петров (програмист, дизайнер)

Издателство “Либра Скорп” си запазва правото на промени.
Проверявайте редовно!

 

За изпращане на текстове за списанието: office@meridian27.com
За въпроси и предложения: office@meridian27.com
, тел.: 056/994809