Защита на авторските права в "Меридиан 27"

Електронното списание за литература и хуманитаристика “Меридиан 27” се представлява от “ЛИБРА СКОРП” ООД (собственик на Издателство “Либра Скорп” и Е-списание “Меридиан 27”).

Принципалът стриктно прилага и се ползва от защитата на сега действащия Закон за авторското право и сродните му права. За тази цел си сътрудничи с експерти в областта на интелектуалната собственост и работи съвместно с автори, наследници, издания, литературни агенти, както и с всички лица, организации и институции, занимаващи се с проблема.

I.

1. Публикуваните текстове в Е-списание “Меридиан 27” (изданието е с характер на периодични издания), както и включените в това издание отделни части с характер на произведения на литературата, изкуството и науката, попадат под защитата на Закона за авторското право и сродните му права, а така също и на международните договорености, по които България е страна.

2. Препубликуването на публикувани в Е-списание “Меридиан 27” произведения (или на части от тях) е възможно само след договаряне с издателя (“Меридиан 27”) като представител на правоносителите.
В този случай, както и при цитиране на произведения, е задължително издателят, респ. авторът, да спази неимуществените права на автора (съгласно чл. 15 от Закона за авторското право и сродните му права) и да се позове Електронно списание “Меридиан 27”, а ако публикацията е в интернет, да постави активна хипервръзка (http://www.meridian27.com).

Включването на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в него е свободно.

3. Информацията, публикувана в разделите  “Новини”, “Ревюта”, “Забавно”, както и анотациите на книги от Електронната книжарница на издателства “Либра Скорп”, е свободна за ползване, при условие че поставите на подходящо място хипервръзка към източника (http://www.meridian27.com) и изпишете името на автора, ако такъв е посочен.

II.

1. Авторските права на публикуваните в Е-списание “Меридиан 27” произведения, както и сродните им права (преводачески, съставителски, права за преработка и др.) принадлежат на лицата, които са ги създали (съгласно чл. 5, 9, 11, 12 от Закона за авторското право и сродните му права).

Кратката информация за автор, преводач, съставител, включена в издателския каталог "Автори", не е обект на авторско право (съгл. чл. 4, т. 4 от Закона за авторското право и сродните му права).

2. С акта на изпращане на свои произведения, преводи и пр., както и с акта на изразяване на желание или съгласие за публикуване, в писмена или устна форма, отправени до редакцията на “Меридиан 27”, носителят на авторското право или сродните му права се съгласява да преотстъпи безвъзмездно неизключителното право за използване (съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за авторското право и сродните му права) в електронен вид на онези произведения, които бъдат одобрени от редакцията, за срок, максимално определен от закона.

3. С акта на публикуване на произведения в изданията на “Меридиан 27” носителят на авторското право или сродните му права предоставя правомощия на издателя (“Меридиан 27”) да го представлява пред трети "лица" по отношение на тези произведения. В това си качество издателят (“Меридиан 27”) договаря условия в интерес на правоносителя, действайки като негов литературен агент, за което при всеки отделен случай го уведомява. Правоносителят се задължава от своя страна да информира издателя и да насочва третите "лица" към него като към свой представител.

4. При предлагане за публикация на преводи, сборници, антологии и пр. преводачът и/или съставителят задължително осигуряват съгласие от носителите на авторските права или заявяват писмено и изрично, че са представители на носителите на правата, ако те не са изтекли. При желание от страна на преводача и/или съставителя Издателство “Либра Скорп” съдейства за осигуряване на съгласие.

5. Достъпът до публикувани произведения може да бъде спиран само по инициатива на “Меридиан 27”, респ. Издателство “Либра Скорп”, при получаване на неопровержими доказателства за плагиатство, нанасяне на ущърб на трети лица и др. закононарушения, които не са били известни на редакцията към момента на публикуването им.

6. Издателство “Либра Скорп” не носи отговорност за последващата съдба на публикуваните произведения, но може да съдейства за възстановяване на авторските и сродните им права, в случай че те бъдат нарушени, с всички позволени от законите на Република България средства. Издателството не носи отговорност за действия на трети "лица", както и за допуснати вреди, нереализирана печалба и т.н.

Денчо Михов
управител на издателство “Либра Скорп”

За въпроси и предложения: meridian27@mail.bg, тел.: 056/994809

Издателство “Либра Скорп” си запазва правото на промени.
Проверявайте редовно!