Катерина Златкова-Дончева

Катерина Иванова Златкова-Дончева е родена на 15 август 1980 г. в гр. София. Завършва Национална гимназия за древни езици и култури “Св. Константин-Кирил Философ”, София, и “Социални дейности” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по Педагогика. Завършва магистратура “Туризъм” във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, и “Управление на образованието” в Педагогическия факултет във ВТУ.

Доктор по “Теория на възпитанието и дидактика”, Педагогически факултет, ВТУ, с тема на дисертационен труд: “Социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск чрез иновативен модел на Мобилен център”.

От 2016 г. е преподавател в катедра “Педагогика”, Педагогически факултет във Великотърновския университет. Преподавани дисциплини: социална работа с деца в риск, социалнопедагогическа работа в училище, превенция на изоставането и отпадането от училище, социална работа, основи на социалната работа, практическа подготовка на студенти.

Председател на Управителния съвет на “Сдружение ОКСАБ-2006” и Сдружение ЗОВ, Горна Оряховица и ръководител на Мобилен център – Социална работа с деца, настанени в институции, разработване и внедряване на иновативни социални услуги за деца, образователни програми за деца, изоставащи и в риск от отпадане от образователната система – Мобилен център за работа с деца, лишени от родителски грижи и Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца.

Член на Местната комисия за закрила на детето към Община Горна Оряховица, на Обществен съвет за социални услуги към Община Горна Оряховица, на Областен координационен механизъм по деинституционализация – Област Велико Търново и на Областен съвет по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 година за област Велико Търново.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.