Менторството и децата в риск

ISBN:
978-954-471-438-3
Размери: 
21.5 × 14.5 × 2.5 cm
Брой страници: 
292 стр.
Година на издаване: 
2018
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

“Менторството и децата в риск”, първо издание

Рецензенти: проф. д.п.н. Сийка Чавдарова-Костова, доц. д-р Боряна Здравкова
Научен редактор: проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова

-----------------

Обществото днес е в своеобразна трансформация на ценностно-динамичната изразеност, свързана както с глобализационните макрообществени процеси, така и с осъзнаването в нов аспект на културното многообразие, отношенията и взаимодействията между хората. В последните години се открояват резки икономически и социални изменения в живота на хората, което поражда известна несигурност и дори страх от неясното бъдеще, от социални неблагополучия за децата и техните семейства. Проблемът за децата в риск придобива все по-голяма актуалност и овладяването му е сред приоритетите на националната политика по отношение на децата и семействата.

Авторката на труда аргументира актуалността на изследвания проблем и необходимостта от теоретично и експериментално обследване на възможностите за включване на общността като активен участник в процеса на социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск чрез формирането на политики, възможни решения и конкретни подходи за преодоляване на дефицити и проблеми на рисковата група деца, отглеждани извън семейна среда.

Въз основа на анализирани теоретични концепции и съобразно актуалните промени в системата за закрила на детето, нормативната база и особеностите на елементите, осъществяващи социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск, авторката обогатява съдържанието на понятието “деца в риск”. Катерина Златкова-Дончева извежда научнообоснована дефиниция за една от рисковите групи деца – деца в риск, отглеждани извън семейна среда, и анализира специфичните особености, поведенческите прояви и дефицити на тази рискова група деца въз основа на проведено експериментално изследване в рамките на нейния дисертационен труд за придобиване на докторска степен.

В книгата е представен съвременен преглед на европейските и световни научни концепции и политики за закрилата на децата в риск, като значим принос на това изследване е разграничаването на подходите за работа с деца в риск от гледна точка на факторите, които обуславят риска – детето, семейството и социалната среда. Анализът на спецификите на тези подходи е значим в контекста на бъдещи образователни и социални политики и тяхната ефективност от гледна точка на постигането на конкретни резултати. Изследването обогатява и концепцията за влиянието на социалната среда върху развитието на детето както в ролята си на фактор за появата на риск, така и в контекста на възможностите, които общността може да предложи за подкрепа и превенция на риска.

Формулираното понятие неформална социалнопедагогическа работа с деца в риск и извеждането на менторството като ефективен подход за социалнопедагогическа подкрепа на рискови групи деца са обосновани в цялостния процес по организирането и провеждането на експеримента, доказващи възможностите на местната общност за подобряване на социалното функциониране на личността. Изследването доказва ефективността на този подход не само за подобряване на емоционалното, поведенческото и социалното функциониране и интеграцията на рисковата група деца, отглеждани извън семейна среда, но и по отношение на нравственото им развитие чрез осъществяване на целенасочено, организирано, последователно и системно взаимодействие с подчертан индивидуален и неформален характер, което се реализира с ресурсите на общността, гражданското и доброволческото участие.

Конструираният и апробиран от авторката менторски подход за социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск експериментално обследва ефективността му по отношение на водещи потребности на рисковата група деца и особеностите на българската обществена реалност.

Иновативният характер на изследването, свързан с неформалната социалнопедагогическа работа, реализирана с ресурсите на общността, посредством индивидуална доброволческа менторска програма, очертава възможности за последващо развитие на подобен тип социални услуги за децата в риск. Изведените особености, тенденции и закономерности определят ролята на социалната среда и общността в системата за социалнопедагогическа подкрепа на рискови групи деца.

Настоящата книга е естествено продължение на дългогодишната социална и обществена ангажираност на Катерина Златкова-Дончева в дейности, насочени към подпомагане на развитието на деца в риск и съдействие за подобряване на условията в образователен и социален план на местно равнище.

Като научен ръководител на дисертационния труд, претворен в настоящата книга, изразявам своята удовлетвореност от изследването на Катерина Златкова-Дончева, което е едно от първите, доказва ролята на менторството като ефективен подход, който има място в системата за закрила на детето и затвърждава социалната и ангажираност и активна включеност в процесите на развитието на подкрепата за деца на теоретическо и практическо ниво.

От редактора

-----------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите