Неля Иванова

Неля Стефановна Иванова завършва със златен медал Гимназия с преподаване на руски език “М. Горки” – Стара Загора, а висше специалност “Руска филология”, втора специалност “Българска филология”, във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” и Английска филология в Пловдивски университет “П. Хилендарски”.

Доктор по “Съвременен руски език”, защитена дисертация в Държавен институт за руски език “А. С. Пушкин” – Москва. От 2007 г. доцент по “Общо и сравнително езикознание”, а от 2013 г. професор по “Славянски езици” (“Съвременен руски език”) в катедра “Славянски езици и немски език” в Университет “Проф. д-р А. Златаров” – Бургас. Преподава (лекции и семинарни занятия) по “Лингвистични особености при усвояване на чужди езици”, “Формиране на междукултурна комуникативна компетентност в съвременното образователно пространство”, “Многоезичието в съвременното образователно пространство”, “Национални социокултурни стереотипи на речево общуване и усвояването на чужди езици”, “Сравнителна граматика на славянските езици”, “Практически упражнения по Руски език”, “Специализиран руски език”, “Делови контакти на руски език”.

Автор (и съавтор) на 5 научни монографии, 4 учебника и над 150 публикации в наши и чужди специализирани научни издания. Участва в 6 редакционни колегии на научни списания, регистрирани в международните бази данни – MLA, Google Scholar, ERIH (European Reference Index for the Humanities), РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и др.

Член на IprA (International Pragmatics Association) и МАПРЯЛ (Международна асоциация на преподавателите по руски език и литература). Член на Дружество на русистите в България.

Редактор на книги

12,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
12,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.