Розалия Кузманова-Карталова

Розалия Йорданова Кузманова-Карталова е родена на 10 януари 1973 г. в гр. Елена. Завършва средното си образование в ЕСПУ “Иван Момчилов”, гр. Елена, през 1991 г. През 1994 година се дипломира с образователно-квалификационна степен “магистър” по специалността “Начална училищна педагогика” при Педагогическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Доктор по “Теория на възпитанието и дидактика” (Социална педагогика) с дисертационен труд на тема: “Социално-педагогически проекции на бедността върху ученика в средна училищна възраст” (2002 г.). От 2007 г. е доцент по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) в Педагогическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, а от 2013 г. – професор.

От 2007 г. е член на Академическия съвет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. От 2008 г. до 2011 г. е заместник-декан на Педагогическия факултет във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” с ресори – научноизследователска дейност, международно и вътрешно сътрудничество. От 2011 г. до 2015 е Декан на Педагогическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. От 2015 г. е заместник-ректор по управление на качеството и акредитацията на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Научните й разработки са в сферата на социалната педагогика – социалнопедагогическа работа на макро-, мезо- и микроравнище, социалнопедагогическа работа с деца в риск, социалнопедагогическа работа с деца в неравностойно социално положение, социалнопедагогическа работа с деца с асоциално поведение, социалнопедагогическа работа със семейства.

Автор е на над 100 публикации: 9 монографии, от които една в чужбина; 14 учебни помагала, наръчници и учебно-помощна литература – електронни публикации на лекционни курсове, едно самостоятелно учебно помагало, две в съавторство, един наръчник за студенти социални педагози в съавторство и др.; 11 студии; 79 статии в специализирани периодични издания и научни сборници у нас и в чужбина; на учебни програми, рецензии на проекти, хабилитации, дисертации и др.

Член е на Съюза на учените в България – клон Велико Търново, на Дружество за разпространение на знанията в България – клон Велико Търново, на различни комисии и съвети към министерството на образованието и науката, на социални и образователни комисии на областно, общинско и университетско равнище. Член е на европейската академичната асоциация CiCeA – Children‘s Identity and Citizenship in Europe.

Член е на редакционни колегии. Съставител и научен редактор е на различни научни сборници. Участва като ръководител и член на изследователски екипи и като експерт-консултант в над 20 международни и национални научни проекти.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.