Приобщаващо образование за деца в риск и деца с емоционално-поведенчески проблеми в монографията на Катерина Златкова-Дончева

Дата: 
понеделник, 20 July, 2020
Категория: 

Приобщаващо образование за деца в риск и деца с емоционално-поведенчески проблеми в монографията на Катерина Златкова-Дончева

В последните години се открояват резки икономически и социални изменения в живота на хората, което поражда известна несигурност и дори страх от неясното бъдеще, от социални неблагополучия за децата и техните семейства. Проблемът за децата в риск придобива все по-голяма актуалност и овладяването му е сред приоритетите на националната политика по отношение на децата и семействата.

Авторката на труда аргументира актуалността на изследвания проблем и необходимостта от теоретично и експериментално обследване на взаимовръзката между децата в риск и емоционално-поведенческaта им проблематика. Въз основа на анализирани теоретични концепции и изследвания, Катерина Златкова-Дончева обогатява съдържанието на понятието деца в риск, свързвайки го с емоционално-поведенческата им проблематика. Авторката проследява от различни аспекти и понятието деца с емоционално-поведенчески нарушения, като клиничните им описания са направени по достъпен за неспециалисти начин, който дава всеобхватна картина не само на хода на нарушението, но и за контекста на неговите отношения в училищна, семейна и общностна среда. Причините и последиците за различни детски нарушения са обяснени от интегративна гледна точка, която разпознава биологични, психологически, социални, културни и емоционални влияния и тяхната взаимозависимост. В книгата е представен съвременен преглед на европейските и световни научни концепции за децата с емоционално-поведенчески проблеми и децата в риск, като значим принос на това изследване е съпоставянето на факторите, които обуславят риска и етиологичните причини, които предпоставят емоционално-поведенческата проблематика. Анализът на спецификите на тези фактори е значим в контекста на бъдещи образователни и социални политики и тяхната ефективност от гледна точка на постигането на конкретни резултати.

Авторката анализира специфичните особености, емоционално-поведенческа проблематика и затруднения при децата в риск, въз основа на проведено експериментално изследване за възможният ефект от подходящата употреба на езика. Резултатите от изследването демонстрират, че голяма част от децата в риск и с неблагоприятна жизнена перспектива, имат емоционално-поведенчески проблеми и се потвърждава основната хипотеза на изследването, че децата в риск и с емоционално-поведенчески нарушения проявяват сходни характеристики по отношение на тяхното социално, емоционално и когнитивно функциониране. Изследването подчертава, че подходите при работата с деца в риск и с емоционално-поведенчески проблеми биха били идентични в контекста на приобщаващото образование. Авторката предлага извеждането на модел, който подкрепя и развива положителното въздействие на езика и речта върху намаляването на агресивните прояви и тревожността сред подрастващите, както и да подпомага усилията на специалистите да намерят подходяща стратегия за комуникация и правилно използване на езика, за постигане на по-висока ефективност в процеса на приобщаване и развитие на децата. Същевременно настоящата книга предлага и конкретни методически насоки и подходи за групова работа, фокусирани върху повишаване на самооценката на деца в риск и деца с емоционално-поведенчески проблеми.

Изследването установява и една тревожна тенденция – все още родителят остава изключен или пасивно участващ в процесите, насочени към личностно развитие на децата и приобщаването им в образователна среда. Авторката поставя акцент по отношение на ефективността на приобщаващия процес, като предложените методи и техники за интервенции и подкрепа на деца в риск и с емоционално-поведенчески нарушения включват и работата с родителя, който е активен участник в приобщаването и водещ фактор в цялата екосистема на детето.

Тенденциите, които този монографичен труд очертава, имат отношение към ефективния процес на приобщаване на уязвими групи деца в образователната система. Успешното им социално включване в голяма степен обаче зависи от нагласите, разбирането и осмислянето на техните проблеми, възможности и особености от педагогическите специалисти. Авторката подчертава, че търсенето на пътища за адекватно личностно развитие и адаптация на децата в риск с емоционално-поведенческа проблематика, трябва да е придружено с познание както за техните специфични характеристики, така и за рисковите и етиологични фактори, които ги предпоставят. Ефективният приобщаващ процес според Катерина Златкова-Дончева трябва да търси механизми за повишаване на информираността по тази проблематика не само на строго профилираните кадри, като социални педагози, социални работници, психолози, ресурсни учители и специални педагози, но и на учителите като субекти на образователния и приобщаващ процес. Същевременно е важно това познание да бъде насочено предимно към възможностите, ресурсите и ориентацията към силните страни на уязвимите групи деца, което да даде възможност и за по-ефективната им адаптация в училищна среда.

Настоящата книга е естествено продължение на дългогодишната социална и обществена ангажираност на Катерина Златкова-Дончева в дейности, насочени към подпомагане развитието на деца в риск и съдействие за подобряване на условията в образователен и социален план на местно равнище и затвърждава социалната и ангажираност и активна включеност в процесите на развитието на подкрепата за деца на теоретическо и практическо ниво.

Като научен редактор на настоящата книга, изразявам своята удовлетвореност от изследването на Катерина Златкова-Дончева, което доказва наличието на емоционално-поведенческа проблематика при децата в риск и предлага един интердисциплинарен подход по отношение на подкрепата им в контекста на социално-педагогическата работа, психосоциалната рехабилитация, специалната педагогика и приобщаващото образование.

------------------
Катерина Златкова-Дончева, Приобщаващо образование за деца в риск и деца с емоционално-поведенчески проблеми, 2020 г.
------------------

Засегнати автори: 

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Имейл адресите ще се завоалират в кода на страницата, за да се намали шанса да бъдат експлоатирани от спамерите.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите