Изследване и превенция на агресията в детската градина и училище

ISBN:
978-954-471-328-7
Размери: 
21.5 × 14.5 × 2.2 cm
Брой страници: 
196 стр.
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Отстъпка: 
-0.00 лв
Цена: 
0,00 лв.

“Изследване и превенция на агресията в детската градина и училище”
Сборник студии

---------------

В сборника са представени три авторски научни студии, които се опитват да отговорят на актуалните нужди на педагогическата практика от модели и методики за изследване и превенция на агресията.

Научна студия “Педагогическият консилиум. Метод за диагностика, корекция и превенция на агресията” с автор Елена Дичева се базира на необходимостта от споделяне на опит за работа с нов, алтернативен метод, ефективен при работа с агресивни деца и ученици. В студията е представено експериментално изследване на възможностите за използване на педагогическия консилиум в българските детски градини и училища за целите на диагностиката, корекцията и превенцията на агресивността.

Предмет на изследване е формирането на знания и умения за педагогическия консилиум и неговата разновидност – психолого-педагогически; работа с консилиума в детската градина и училището; анализ и отстраняване на трудностите в прилагането на метода; възможностите на педагогическите кадри за усвояване на технологията на приложение на метода в конкретни случаи на проблем в поведението на децата.

Обект на изследване са агресивни деца от предучилищна и начална училищна възраст; възпитатели и учители; родители на агресивни деца; студенти от педагогическите специалности; преподаватели; психолози и социални педагози; директори и помощник-дирек­тори по учебната работа.

Представеният в студията модел на педагогически консилиум е апробиран в педагогическата практика и валидиран като надежден инструмент за оптимизиране на социалната среда и личностното развитие на детето/ученика с агресивно поведение със средствата на въздействие на различните компетентни възрастни – учители, родители, специалисти по развитие, възпитание и обучение.

Научна студия “Детската агресия, детската игра и педагогическата отговорност в детската градина и в началното училище. Изследователска методика и модели за педагогическо ръковод­ство на играта в агресивна образователна среда” с автор Елена Петкова разглежда проблема за превенцията на агресията чрез педагогическия подход “Повече игра = по-малко агресия = хуманна образователна среда”. Целта на приложения подход е формиране на устойчив поведенчески модел за конструктивно поведение от ранна възраст, базиран на научни изследвания, ориентирани към минимизирането на образователната агресия и в контекста на педагогическата отговорност, респ. педагогическия морал и професионалната етика на специалистите.

В студията са представени модели на изследователска дейност (чрез дипломни разработки под научно ръководство) в следните актуални проблемни области: диагностична и превентираща функция на играта по отношение на детската и родителска агресия; значение на играта за психичното благополучие и хуманна социализация; въздействие на игровата дейност върху емоционалната интелигентност; условия на средата, които влияят върху развиващия характер на игровата дейност; педагогическо ръководство на игровата дейност; приобщаващо образование за деца и родители чрез играта.

Въз основа на проведените изследвания са изведени 11 модела за педагогическо и методическо ръководство на играта и е съставена критериална рамка, чрез която се удостоверява надеждността от изводите на педагогическите изследвания, отнасящи се до връзката “детска игра – детска агресия в детската градина и началното училище”. Рамката включва две групи критерии и принадлежащите им показатели, които се отнасят съответно до обследваните деца и възрастни.

В изследванията са апробирани три авторски методики “Какво би направил, ако си невидим?” и “Довърши изречението” в техния игров вариант “Ти изиграваш – аз познавам” и “Аз започвам – ти довършваш”, както и проективната методика “Омагьосаното царство”, които са валидирани и описани в студията с цел използването им от заинтересовани специалисти.

Научна студия Изследване на атитюдите на родители към собственото дете” с автор Надежда Калоянова разглежда проблема с агресията в аспекта на социалната ситуация на развитие на 7-10-годишните деца. В основата на изследователския интерес са нагласите на родителите към собственото дете като предпоставка за оценка на поведението им спрямо детето.

В студията е предложена авторска методика “Моето дете – преди, сега и в бъдеще”, чрез която родителските атитюди се изследват в развитие. Методиката е апробирана със 100 родители на деца от 7 до 10-годишна възраст. Представени са подходи за анализ на резултати от изследването в конкретиката на анализа на резултатите в изследваната целева група. Предложени са и допълнителни подходи към анализа, които – при необходимост и интерес, да се приложат от бъдещите ползватели на методиката.

Методиката е надежден инструмент за педагогическа диагностика, удобен за използване от учители, студенти и заинтересовани специалисти (педагогически съветници, училищни психолози, социални работници и др.п.). Тя е вариативна и отворена за адаптация спрямо конкретните условия и изследователски интерес. Комбинирането на методиката с подходящи диагностични методи (някои варианти са посочени в студията) и активните образователни практики с родители, дават възможност на специалистите да провеждат ранна превенция на агресивните прояви на ученици от началното училище чрез планиране на адекватни педагогически дейности за трансформиране на нагласите на родителите.

Студиите са резултат от научно-изследователски дейности по проект “Апробиране на методики и модели за изследване и превенция на агресията в детската градина и училище”, финансиран с договор НИХ 324/2014 г. на Университет “Проф. д-р Асен Златаров – Бургас”. Проектът е реализиран в периода 2014-2015 г. Проектните дейности са осъществени от екипи, които се ръководят от преподаватели от катедра “Педагогика и психология” с участието на базови специалисти – учители и социални работници, и студенти от педагогическите специалности.

От редактора

---------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: