Елена Дичева

Елена Георгиева Дичева е родена на 17 март 1960 г. в гр. Варна. Завършва Руски държавен педагогически университет “А. И. Херцен”, специалност “Предучилищна педагогика и психология”.

Доцент в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, доктор по педагогика

Области на научен интерес: превантивна педагогика, семейна педагогика, педагогика на девиантното поведение, социалнопедагогическа диагностика, проблеми на професионалното развитие на социалния педагог.

Научна продукция: автор на една монография; учебник по семейна педагогика, автор и съавтор на над 70 научни публикации у нас и в чужбина по проблемите на социално-педагогическото консултиране, подготовката и квалификацията на социалните педагози, превантивните аспекти на социалната педагогика, взаимодействието между родители и деца, превенцията и корекцията на девиантното поведение.

Ръководител на научно-изследователски проекти в областта на социалната педагогика. Консултант и експерт на програми в социалната сфера, изпълнявани на неправителствени организации.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.