Ергюл Таир

Ергюл Таир Реджеб завършва Философски факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Психология”. Магистър по Клинична и консултативна психология и по Трудова и организационна психология.

Доцент в Институт за изследване на населението и човека – БАН, Департамент Психология и Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, доктор по психология.

Области на научен интерес: психология на личността, психично благополучие, идентичност, акултурационни ориентации, междуетнически отношения, социални нагласи и стереотипи.

Научна продукция: автор и съавтор на две монографии; автор на над 40 научни публикации у нас и в чужбина по проблемите на ценностните ориентации, благополучието и мотивацията на личността; психичното здраве; междукултурните различия и социалните нагласи като фактор за личностно благополучие.

Участник в екипи на научно-изследователски проекти, финансирани от Фонд “Научни изследвания”. Ръководител и координатор на международни научно-изследователски проекти в областта на етническата толерантност, идентичността и професионалната реализация на представители на малцинствени общности. Обучител и експерт в обучителни програми. Носител на награда за млад учен “Проф. Марин Дринов”, направление “Обществените науки”.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.