Преглед на добрите практики за екологично обучение

ISBN:
978-954-471-902-9
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1.5 cm
Брой страници: 
176 стр.
Година на издаване: 
2022
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Преглед на добрите практики за екологично обучение
Good Practices Review for Ecological Training

Автори: доц. д-р Даниела Тонева, доц. д-р Никола Тодоров
Рецензенти: проф. д-р Ирена Марковска, доц. д-р Александър Димитров

---------------

Това ръководство е създадено в рамките на проекта LeNetEco 2 – Създаване на консолидирана обучителна мрежа за съвместен мониторинг и контрол на околната среда в Черноморския басейн 2 (Проект номер BSB-1088) в резултат на съвместните усилия на партньорите по проекта. Партнират си организации от четири държави: Университет Данубиус, Румъния (Водещ партньор); Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция “Еврорегион Долен Дунав”, Украйна; Национален политехнически университет Одеса, Украйна; Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, България; Асоциация за трансгранично сътрудничество Еврорегион “Долен Дунав”, Румъния; Център за екологично консултиране Кахул, Молдова.

Общата цел на проекта LeNetEco е консолидиране на съвместните усилия и ангажираността на обществото в страните от Черноморския басейн чрез усъвършенстване на мониторинга и контрола на околната среда на делтите на реките им.

Конкретните цели на проекта са:
– да осигури достъп до образователни ресурси, знания и информация в областта на опазването на околната среда чрез създаване на е-ресурс за обучение и информация в областта на околната среда;
– да подобри културния и образователен потенциал на гражданите на страните от Черноморския басейн в сферата на опазването на околната среда чрез разработване на програми за обучение в областта на екологията;
– да засили сътрудничеството и натрупването на знания и информация за да гарантира устойчивото функциониране на платформата LeNetEco, като по този начин позволи на други страни и организации да я използват и оценяват.

Създаването на мрежа за обмен на знания и активизиране на колективния мониторинг на околната среда в Черноморския басейн е съсредоточено върху:
Първо, от една страна, върху отстраняването на пропуските в областта на знанията за околната среда в обществото, особено сред учениците и младите хора, както и, от друга страна, върху обмена на знания сред различните целеви групи в страните от Черноморския басейн.
Второ, върху създаването на необходимите инструменти за излагане на информация за екологичното състояние в Черноморския басейн, както и върху осигуряването на общ достъп до информацията. Наличието на информация ще позволи вземането на решения за отстраняване на причините за замърсяването.
Трето, върху формирането на международна доброволческа обществена служба за контрол и мониторинг на околната среда, чийто членове ще наблюдават екологичната ситуация в Черноморския басейн.

Посочените задачи на проекта ще бъдат изпълнени чрез разработването и изпълнението на трите компонента на проекта (уеб страница за e-образование, e-карта за мониторинг на околната среда и e-служба “Доброволчески мониторинг на околната среда”), обединени в едно – платформата LeNetEco.

Идентифицирането на нуждите, връзките и зависимостите между пропуските в знанието в областта може да помогне за решаването на най-неотложните проблеми и ще доведе до междусекторни решения. Проектът LeNetEco ще постигне интердисциплинарност, ще акцентира върху важността на проучванията и цели да обхване както екологични, така и социални и културни проблеми.

Консорциум от шестима партньори с различни професионални биографии, включително опит в програмата за Черноморския басейн, ще подпомогнат този процес.

Създаването на този документ – преглед на добрите практики в областта на екологичното обучение е част от дейностите по проекта с висока обществена полезност. Създаването, разпространението и използването на този наръчник, считаме за още една от реализациите на добрите практики в прилагането на програми за екологично обучение.

---------------

This handbook was created within LeNetEco 2 project – Establishment of Learning Network for the consolidation effort of joint environmental control and monitoring in the Black Sea Basin 2 (Project Number BSB-1088) as a result of the joint efforts of the project partners. Organisations from four countries are partners in the project: Danubius University, Romania (Lead Partner); Agency of Sustainable Development and European Integration “Lower Danube Euroregion”, Ukraine; Odessa National Polytechnic University, Ukraine; “Prof. D-r Asen Zlatarov” University, Bulgaria; Association of Cross-border Cooperation “Lower Danube” Euroregion, Romania; Ecological Counselling Centre Cahul, Moldova.

The overall LeNetEco project objective is joint effort consolidation and society involvement in the BSB countries by environmental control and monitoring of its rivers deltas improvement.

The Project Specific Objectives are:
– to provide access to educational resources, knowledge and information in the field of environmental protection by establishing an environmental training and informing e-resource;
– to improve the cultural and educational potential of citizens of BSB countries in the environmental protection sphere by development of ecology training programmes;
– to strengthen collaboration and knowledge and information accumulation in order to ensure stable functioning of LeNetEco platform, thus letting other countries and organizations use it and evaluate it.

 The creation of the network for knowledge exchange and activisation of collective environmental monitoring in the Black Sea basin is focused:
– first, on the one hand, on the removal of the gaps in the field of environmental knowledge in society, especially among schoolchildren and young people, and on the exchange of such knowledge among different target groups of the Black Sea basin countries on the other hand;
– second, on the creation of the tools, necessary for displaying information about the environmental situation in the Black Sea basin, as well as on ensuring general access to this information. The availability of such information will allow the making of decisions in order to eliminate the causes of pollution;
– third, on the formation of an international volunteer public service for environmental control and monitoring, whose members will monitor the ecological situation in the Black Sea basin.

The listed tasks of the project will be completed through the development and implementation of the three components of the project (e-education webpage, e-Map of Environmental Monitoring and e-Service “Volunteer of environmental monitoring”), combined in one – the LeNetEco platform.

Identifying the needs, linkages and dependencies between sectoral knowledge gaps can help solve the most pressing problems and will lead to cross-sectoral solutions. The LeNetEco project will achieve interdisciplinarity, underline the importance of research and aims to cover both ecological and social and cultural issues.

A consortium of six partners with different professional backgrounds, including experience with the BSB program, will facilitate this.

The creation of this document – overview of the good practices in environmental training, is a part of the activities under the project of high social benefit. We consider that the creation, dissemination and use of this handbook is another realisation of good practices in the implementation of environmental training programmes.

---------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: