Пари и парична политика

ISBN:
978-954-471-136-8
Размери: 
24 × 17 × 1.5 cm
Брой страници: 
176 стр.
Година на издаване: 
2011
Рейтинг: 
0
Цена: 
12,00 лв.
Отстъпка: 
-0.00 лв
Цена: 
12,00 лв.

С настоящия учебник авторът прави опит да отговори на широк кръг от потребности относно теорията на парите, паричната политика и интеграцията на България в европейското валутно пространство. Произведението се базира основно върху книгите на Фредерик Мишкин и Боди, Кейн и Маркъс, смятани за водещи в разглежданата област. Особено внимание е отделено на централната банка и ролята й в съвременния свят.

Учебникът е структуриран в шест глави. В първа глава е направен обстоен ретроспективен анализ на произхода, същността и функциите на парите. Разгледани са формите, които парите са приемали през вековете. Изследвани са взаимовръзките с лихвения процент и икономическата активност. Акцентира се върху покупателната способност на парите, инфлационната обезценка и видовете инфлация.

Втора глава обхваща въпросите, свързани с лихвата и лихвените изчисления. За целта са приведени редица примери и задачи за самостоятелна подготовка. Централно място е отделено на инструментите на паричния и капиталовия пазар. Във връзка с това подробно се разглежда теорията за търсенето на активи и факторите, които формират поведението на агентите при избора на активи и формирането на портфейл. Задълбочено се анализират рисковата и срочната структура на лихвените проценти.

Трета глава е посветена на валутните курсове. Разгледани са общоприетите в практиката начини на котиране, както и връзката на валутния курс с инфлацията. Особено внимание е отделено на разграничаването на номинален, реален и ефективен валутен курс, както и факторите, които влияят върху него в кратко- и дългосрочен план.

В четвърта глава са обхванати темите, които третират въпросите за централната банка и процеса на създаването на пари. Направен е исторически преглед на възникването на централното банкерство. Подробно е описан процесът на създаване на пари – чрез простия депозитен и паричния мултипликатор, както и факторите, влияещи върху паричния мултипликатор. Централно място е отделено на инструментите на паричната политика, както и на непазарните инструменти за контрол на паричното предлагане.

Пета глава е посветена на паричната политика на Европейската централна банка. След историческия обзор на европейската икономическа интеграция и критериите за членство се разискват ползите от въвеждането на еврото. Централно място заемат темите за структурата, целите и задачите на ЕСЦБ, ЕЦБ и Евросистемата. Подробно се разглеждат инструментите за провеждане на паричната политика на ЕЦБ. Тук са включени теориите за търсене на пари. Особено се набляга на функционирането на трансмисионния механизъм на паричната политика и финансовите кризи.

В шеста глава е направен детайлен обзор на Българската народна банка: история, функции и роля, структура и управление. Описан е и механизмът, по който се определя основния лихвен процент в България.

Тъй като основната цел на учебника е да подпомогне обучението на студентите от различни икономически специалности, изучаващи паричната теория и политика, както и въпроси, свързани с инструментите на финансовите пазари, в каретата, озаглавени „Самоподготовка”, са дадени примери от практиката, числови примери, задачи и препратки за допълнителна информация, имащи отношение към разглежданата тема. Читателят може да провери усвояването на материята, като отговори на поставените за дискусия въпроси и реши числовите примери. Книгата е подходяща и за курсисти в различните форми на следдипломна квалификация, както и за други специалисти от практиката и академичните среди.

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите