Основи на корпоративните финанси

ISBN:
978-954-471-487-1
Размери: 
24 × 17 × 2.5 cm
Брой страници: 
172 стр.
Година на издаване: 
2018
Рейтинг: 
0
Цена: 
25,00 лв.
Цена: 
25,00 лв.

Традиционно финансите се приемат като наука и изкуство за управление на богатството. В обхвата на финансовата наука попадат различни дисциплини: Публични финанси, Корпоративни финанси, Международни финанси, Банково дело, Инвестиции, Застрахователно дело, Поведенчески финанси, Борси и борсови операции, и др. Всяка конкретна дисциплина е насочена към специфична област на управлението на активите и увеличаването на богатството. Като самостоятелно обособена научна област, Корпоративните финанси разглеждат и изследват фундаменталните концепции за оценка и анализ, необходими за вземане на правилни управленски и инвестиционни решения като: стойността на парите във времето, източниците на финансиране и цената на финансовите ресурси, структурата на капитала, капиталовото бюджетиране и др.

Учебникът е предназначен за студенти и специализанти от икономическите специалности, изучаващи дисциплината Корпоративни финанси. Тъй като в него се разглеждат фундаментални за бизнеса и финансовото управление теми, той може да се ползва като помощно средство и по други учебни дисциплини. Стремежът ни е да представим актуална научна и аналитична информация, която може да се интерпретира в практико-приложен аспект.

Съдържанието на учебника е структурирано в шест глави.

В първа глава последователно и подробно се разглеждат компонентите на финансовия отчет: балансът, отчетът за приходите и разходите, отчетът за паричните потоци и отчетът за промените в собствения капитал. Изяснява се терминологичният апарат и се извеждат някои особено важни за анализа показатели. Специално внимание е отделено на методите на амортизация и ефектите от тяхното прилагане.

Втора глава е посветена на теорията за времевата стойност на парите и свързаните с нея финансови изчисления. Детайлно се разглеждат основните финансови инструменти – акции и облигации, чрез които фирмите привличат капитал. Формулите и определенията са онагледени с примери и казуси, които улесняват разбирането и подпомагат усвояването на научната информация.

В трета глава са обхванати темите за риска при инвестиционните решения. По дефиниция рискът е категория, която позволява на анализатори, мениджъри и на останалите пазарни участници да съпоставят различни алтернативни сценарии и на тази база да вземат мотивирани инвестиционни решения. Поради това е направен обстоен преглед на видовете риск и техниките за метрифицирането му. В контекста на портфейлната теория се дава и отговор на въпроса как специфичните за един актив характеристики (риск и възвръщаемост) влияят върху характеристиките на останалите активи, участващи в портфейла, а оттук и как тези взаимовръзки се отразяват на портфейла като цяло.

Тъй като основната цел на финансовия мениджмънт е максимизиране богатството на собствениците, на преден план е поставен въпросът в какви активи да се инвестират средствата на дружеството, така че да генерират паричен поток, който впоследствие може да се реинвестира в нови активи и полученият увеличен доход да се разпредели сред акционерите. Ето защо в глава четвърта са разгледани етапите, през които преминава процесът за вземане на решения, наречен капиталово бюджетиране, както и методите за анализ и оценка на инвестиционните проекти.

Акцентът в глава пета се поставя върху същността и обхвата на капиталовата структура на предприятието, както и върху ценообразуването на основните източници на средства. Последователно се разглежда определянето на цената на финансиране с обикновени акции, привилегировани акции, лихвен дълг и собствен капитал и на тази база се извежда едно от фундаменталните понятия в корпоративните финанси и инвестиционния анализ – среднопретеглената цена на капитала. Специално внимание е отделено на специфичните източници на финансиране, които съчетават характеристиките на капиталовите и дълговите инструменти като: конвертируемите облигации, варантите и лизингът в различните му форми.

Шеста глава е посветена на анализа на финансовото състояние на предприятието. Описани са видовете анализ и необходимият инструментариум за осъществяването му. Приложен е финансов отчет на действащо предприятие и на негова база са изчислени основните групи финансови показатели (ликвидност, обращаемост, финансова автономност и възвръщаемост). Въз основа на получените стойности е направен анализ.

За да бъде учебникът Основи на корпоративните финанси по-разбираем и достъпен както за студентите, така и за широката читателска публика, проявяваща интерес към тази специфична материя, са използвани доказали своята ефективност педагогически похвати:
– поставяне читателя в центъра на събитията – той трябва да взема решения за съответните операции, което го прави “отговорен” за крайния резултат;
– богато илюстриране на процеси и зависимости, които осигуряват визуален паралел със съдържанието на темата и изложените концепции;
– включване във всяка тема на актуални примери, казуси и въпроси, които имат за цел, от една страна, да подкрепят теорията, а от друга – да я свържат с добрите бизнес практики;
– въведена е рубрика “С помощта на Excel”, в която са представени възможностите на програмния продукт Microsost Excel за финансови изчисления, имащи отношения към разглежданите теми.

Авторският колектив се състои от преподаватели от катедра “Икономика и управление” при Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Участието им при написването на учебника е, както следва:
– доц. д-р Ивайло Михайлов – предговор, глава 1 (т. 2), глави 2, 3, 4, 5 (т. 1 и 2);
– ас. д-р Петко Янгьозов – глава 1 (т. 1 и 3), глава 5 (т. 3) и глава 6.

Настоящото второ издание на учебника е допълнено и преработено както следва:
– прецизиран е терминологичният апарат;
– актуализирани са някои от примерите и данните към тях;
– добавени са нови примери и обяснения в основния текст, които свързват по-тясно теорията с практиката;
– разработени са нови контролни въпроси и числови задачи с практическа насоченост, които са добавени в рубриката “въпроси и задачи за самопроверка”;
– отразени са част от препоръките и бележките, направени от читателите.

Авторите нямат претенции за изчерпателност и ще приемат с благодарност направените препоръки и предложения от страна на читателите за по-нататъшното усъвършенстване на учебника.

Доц. д-р Ивайло Михайлов
Ас. д-р Петко Янгьозов

Коментари

Здравейте, от много време се опитвам да намеря учебника понеже ми трябва за изпит. Дали го има наличен?
Рейтинг: 
0
Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите