Пари и парична политика

ISBN:
978-954-471-912-8
Размери: 
24 × 17 × 2 cm
Брой страници: 
216 стр.
Година на издаване: 
2023
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

-------------
Книгата може да се поръча от автора на E-mail: ivaylo_mihaylov@outlook.com.
-------------

Пари и парична политика
учебник за студенти, трето преработено и допълнено издание

-------------

Настъпилите през 90-те години фундаментални промени в икономиката на България наложиха по-задълбоченото представяне и изучаване на въпросите, свързани с провеждането на паричната политика, финансовото посредничество и използвания инструментариум. Паричната теория зае полагащото й се място в учебниците по икономика, за да подпомогне по-детайлното очертаване на причинно-следствените връзки между търсенето и предлагането на една по-специфична стока – парите. От гледна точка на макроикономическата стабилност, на бъдещото членство на страната ни в еврозоната и на произтичащите от това ангажименти ролята на централната банка и провежданата от нея парична политика остават водещи теми. Ако тези въпроси преди години занимаваха само тесен кръг наблюдатели, то днес тяхното разбиране гарантира икономическа компетентност и е източник на добри доходи. Поради това те са обект на сериозен анализ и коментари от множество специалисти.

С настоящия учебник авторът прави опит да отговори на широк кръг от потребности относно теорията на парите, паричната политика и интеграцията на България в европейското валутно пространство. Произведението се базира основно върху книгите на Фредерик Мишкин и Боди, Кейн и Маркъс, смятани за водещи в разглежданата област. Особено внимание е отделено на централната банка и ролята й в съвременния свят.

Учебникът е структуриран в седем глави. В първа глава е направен обстоен ретроспективен анализ на произхода, същността и функциите на парите. Разгледани са формите, които парите са приемали през вековете. Изследвани са взаимовръзките с лихвения процент и икономическата активност. Акцентира се върху покупателната способност на парите, инфлационната обезценка и видовете инфлация.

Втора глава обхваща въпросите, свързани с лихвата и лихвените изчисления. За целта са приведени редица примери и задачи за самостоятелна подготовка. Централно място е отделено на инструментите на паричния и капиталовия пазар. Във връзка с това подробно се разглежда теорията за търсенето на активи и факторите, които формират поведението на агентите при избора на активи и формирането на портфейл. Задълбочено се анализират рисковата и срочната структура на лихвените проценти.

Трета глава е посветена на валутните курсове. Разгледани са общоприетите в практиката начини на котиране, както и връзката на валутния курс с инфлацията. Особено внимание е отделено на разграничаването на номинален, реален и ефективен валутен курс, както и факторите, които влияят върху него в кратко- и дългосрочен план.

В четвърта глава са обхванати темите, които третират въпросите за цен­тралната банка и процеса на създаването на пари. Направен е исторически преглед на възникването на централното банкерство. Подробно е описан процесът на създаване на пари – чрез простия депозитен и паричния мултипликатор, както и факторите, влияещи върху паричния мултипликатор. Централно място е отделено на инструментите на паричната политика, както и на непазарните инструменти за контрол на паричното предлагане.

Пета глава е посветена на паричната политика на Европейската централна банка. След историческия обзор на европейската икономическа интеграция и критериите за членство се разискват ползите от въвеждането на еврото. Централно място заемат темите за структурата, целите и задачите на ЕСЦБ, ЕЦБ и Евросистемата. Подробно се разглеждат инструментите за провеждане на паричната политика на ЕЦБ. Тук са включени теориите за търсене на пари. Особено се набляга на функционирането на трансмисионния механизъм на паричната политика и финансовите кризи.

В шеста глава се разглеждат същността и видовете финансови кризи, както и каналите, по които се пренася заразата от тяхното проявление. Обяснени са причините за избухването на световната криза от 2007 г. Особено внимание се отделя на стратегията за управление на банковите кризи.

В седма глава е направен детайлен обзор на Българската народна банка: история, функции и роля, структура и управление. Описан е и механизмът, по който се определя основния лихвен процент в България.

В трето допълнено и преработено издание са направени структурни и съдържателни промени. Към главите първа, втора, трета, пета, шеста и седма са прибавени нови параграфи, графики и фигури с цел по-задълбочено представяне на материята и приближаване читателя до приложния аспект на дисциплината. Осъвременени са примерите и въпросите за дискусия и са добавени нови, с които се подкрепя теоретичния фундамент на темите и се дава възможност на читателя да провери знанията и аналитичните си способности.

Тъй като основната цел на учебника е да подпомогне обучението на студентите от различни икономически специалности, изучаващи паричната теория и политика, както и въпроси, свързани с инструментите на финансовите пазари, в каретата, озаглавени “Въпроси за дискусия”, са дадени примери от практиката, числови примери, задачи и препратки за допълнителна информация, имащи отношение към разглежданата тема. Читателят може да провери усвояването на материята, като отговори на поставените за дискусия въпроси и реши числовите примери. Книгата е подходяща и за курсисти в различните форми на следдипломна квалификация, както и за други специалисти от практиката и академичните среди.

Авторът ще приеме с благодарност направените препоръки и предложения от страна на читателите за по-нататъшно й усъвършенстване.

Доц. д-р Ивайло Михайлов

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите