Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда в нефтопреработвателен завод

ISBN:
978-954-471-539-7
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1.5 cm
Брой страници: 
150 стр.
Година на издаване: 
2019
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

В Нефтопреработвателни заводи здравословните и безопасните условия на труд се осигуряват с проектирането, изграждането, реконструкцията, модернизацията, въвеждане на обектите в експлоатация, както и тяхното поддържане, ремонт и извеждане от действие.

За да се осигурят и гарантират безопасни условия на труд е необходимо да се предприемат мерки в следните насоки:

– предотвратяване на риск за живота – и здравето на работещите;

– борба с риска при източника на възникването му;

– оценка на риска, който не може да бъде предотвратен;

– приспособяване условията на труд към индивида с цел намаляване и премахване на вредното им влияние върху неговото здраве;

– прилагане на “добри практики” и технически нововъведения в технологичните процеси, машини и съоръжения;

– замяна на опасните производства, работно оборудване, инструменти, вещества, суровини и материали с безопасни или с по-малко опасни;

– обозначаване на съществуващите опасности и източниците на вредни за здравето и безопасността фактори.

– използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;

– прилагане на единна обща политика за превантивност, обхващаща технологията, работните места, организацията на работа, условията на труд и социалните взаимоотношения;

– предоставяне на работещите лица на необходимата информация във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Законовите изисквания определят задължение на всеки, който проектира строителни обекти и дейности, производства, конструкции, технологии и работно оборудване, да съобрази проектите с всички правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд. За осигуряване висока степен на безопасност държавното законодателство задължава въвеждане в експлоатация на нови, реконструирани или модернизирани обекти да се извършва само след доказано съответствие с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В нефтопреработвателните заводи ясен индикатор за състоянието на условията на труд е трудовият травматизъм. Строително-монтажните работи се характеризират с извършване на различни по естество дейности на временни и подвижни работни площадки и постоянно изменящи се обстоятелства, което определя и традиционно високият травматизъм за дейността. По оперативни данни в ИА “Главна инспекция по труда” за последните 8 години “тежкия” травматизъм при строителството е в границите от 27 до 43 трудови злополуки довели до смърт или причинили инвалидност, като тенденцията през последните години е трайно увеличаване на броя им.

---------------

Предвид високото ниво на травматизъм при строително-монтажни работи и при използване в производствената си дейност на опасни за работещите суровини и материали с възможност от възникване на аварии с тежки последствия е задължително разработването на “Плана за безопасност и здраве” и “План за предотвратяване и ликвидиране на аварии”, които се явяват основен инструмент за осигуряване безопасността на работа при ремонтни дейности в Нефтопреработвателни заводи.

С “Плана за безопасност и здраве” се постигат ефективни резултати за минимизиране и отстраняване на възможните и предвидими рискове в основни аспекти:

1. Задължително условие за безопасно протичане на ремонтните дейности е предварително планиране на работите в организационен и технически план, оценка на рисковите дейности и планиране на подходящи мерки за минимизиране и предотвратяване на съответните опасности за персонала и имуществото.

2. За гарантиране на безопасни условия на труд е необходимо да се предприемат мерки за борба с риска при източника на възникването му, което определя високи изисквания към лицата, издаващи “Планове за безопасност и здраве” за изпълнение на инвестиционни проекти.

3. За изпълнение на планираните мерки по минимизиране на рисковете е необходимо осигуряване на ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин, съгласно правилата и предписанията в “Плановете за безопасност и здраве”.

4. В съответствие с принципите за превантивност срещу предвидими опасности и непланирани събития е необходимо предприемане на мерки за координация действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на един обект или работна площадка се извършват дейности от работещите и на други работодатели, което се постига с “Плановете за безопасност и здраве”.

Целта на ППЛА е да запознае теоретично персонала с начина му на действие при възникване на авария, съвместните действия с участието на аварийните служби при предотвратяването и.

В ППЛА се разработват възможни аварийни ситуации на базата, на които персоналът провежда учебно-тренировъчни занятия.

Провежданите учебно-тренировъчни занятия подобряват адекватността и свежда до минимум последствията при възникване на аварийна ситуация, предпазвайки персонала и технологичното оборудване.

В заключение следва да се посочи, че за постигане на ефективни резултати по опазване здравето на работещите трябва да се спазват и следните изисквания:

– Периодичен контрол за спазване правилата за безопасност и здраве по време на ремонтни и монтажни дейности да се осъществява и от Възложителя, респективно персонал на Нефтопреработвателен завод, който съгласно действащата нормативна уредба не се освобождава от отговорност за допуснати злополуки и аварии, независимо от наличието на назначени координатори по безопасност и здраве и други отговорни лица.

– По време на строителството при настъпване на съществени изменения от първоначалните планове, оценката на риска се актуализира, съответно и “Плана по безопасност и здраве”.

– По време на работа, ремонти и други, при настъпване на съществени изменения от първоначалните планове, оценката на риска се актуализира, съответно и “План за предотвратяване и ликвидиране на аварии”.

– Лицата, изготвящи “Планове по безопасност и здраве” и “План за предотвратяване и ликвидиране на аварии” следва да притежават висока техническа квалификация и придобит опит в областта на безопасните условия на труд при ремонтни и строителни дейности и аварийни ситуации в Нефтопреработвателен завод.

---------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: