Йорданка Ташева

Йорданка Цанкова Ташева е родена през 1974 г. в гр. Бургас. Завършва университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, магистърска степен по специалност “Технология на природните и синтетични горива”.

От 2005 г. доктор, а от 2011 – доцент в катедра “Индустриални технологии и мениджмънт” към факултет “Технически науки”.

Области на научни интереси: Съвременни тенденции в нефтопреработването, екологични проблеми при изгарянето на нефтени горива, очистване на моторни горива от нежелани компоненти чрез различни алтернативни методи.

Участва в български и международни научни проекти по тематиките: Методи за понижаване на съдържанието на сяра в котелни горива и корабни дестилати, Метод за понижаване на съдържанието на сяра и бензен в бензинови фракции, Синтезиране на безпепелни присадки разтворими в нефта и изследване влиянието им върху качествата на среднодестилатно дизелово гориво и смазочно масло, Технология за намаляване на съдържанието на серните съединения в моторни горива, Преработване на тежки нефтени остатъци, отпадни минерални масла и продуктите от производството на биогорива и др. Член на B.EN.A. Публикации в специализирани международни научни списания.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.