Игрите като средство за финансово образование в предучилищна възраст

ISBN:
978-619-7123-94-4
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1 cm
Брой страници: 
82 стр.
Година на издаване: 
2019
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

В помагалото „Игрите като средство за финансово образование в предучилищна възраст” авторът разглежда актуална тематика, продиктувана от съвременни обществено-икономически условия, рефлектиращи върху нуждата от формиране на нов обем знания и умения от ранна възраст... Финансовото образование в предучилищна възраст предвижда формиране на съобразени с възрастовите особености на децата знания за финансови процеси... Не със заучаване на дефиниции и факти, а в хода на игра с цел формиране на знания за искано и нужно, за трудно, но сигурно, за лесно, но рисковано и мн. др... Описана е методиката на работа в хода на апробация на модела за финансово образование в детската градина, разработен от автора. ... Изложените казуси, игри и други ресурси са в помощ на предучилищния педагог и студентите, подготвящи се за тази професия.

Помагалото има своята научна обосновка и реална практико-приложна стойност.

Проф. д-р Румяна Папанчева

-----------

Учебното помагало е доказателство за иновативен подход към слабо проучени области от предучилищното образование, за стремеж към обновяване на традиционни педагогически практики... То съдържа четири глави с обща тематична и идейна насока:
– практически доказателства, че пособието е реално приложение на идеята за „образование чрез игра”;
– методика за апробиране на игровите модели за финансовото образование и възпитание в предучилищна възраст;
– описание на ситуационни казуси и на образователно-финан­со­ви игри с конкретен дидактичен алгоритъм.

То съдържа евристични послания, отправени към настоящите и бъдещи учители на 5 – 7-годишни деца.

Потвърждава тезата на авторката, че финансовата грамотност и финансовите стратегии са част от съвременната образователна парадигма за предучилищна възраст.

Проф. дпн Маргарита Терзиева

-----------

В съвременните социално-икономически реалности на консуматорското общество, в което живеем, способността да бъдеш финансово грамотен е нужна на всеки. Не може да се оспори фактът, че ежедневно животът е свързан и до голяма степен зависи от определени финансови възможности. Децата на нашето време трябва да знаят, че парите са само средство, а не цел, но при това е нужно да осъзнаят стойността на парите като еквивалент на вложения човешки труд и да притежават умението в този смисъл да ги ценят. Навреме да се научат адекватно да управляват бюджета си, като една от ценните компетенции в живота, които трябва да притежават.

Финансовата грамотност на подрастващите се придобива постепенно във времето, като стартов период трябва да бъде предучилищният. Световният опит доказва необходимостта от осъществяване на този процес и недопустимостта на забавянето му във възрастов аспект. Способността на всеки да управлява личните си финанси е в пряка зависимост от това дали е имал подобен опит в детството.

Процесът на придобиване на финансови знания със сигурност е нужно да започне в най-ранна възраст, защото тогава децата имат огромен капацитет за възприемане и насочеността им относно мислене, поведение и отношение се залага основно в този период. Придобитите знания и умения се превръщат в навици и позволяват своевременно идентифициране на целите и приоритетите, усвояване на финансови стратегии, необходими за избор на правилен механизъм и подходящ инструментариум, осигуряващи успешна реализация на финансовите планове. Рано придобитият опит в областта на финансите, осигурява стабилност и в максимална степен игнориране на възможността за прибързани решения и действия, водещи до грешки.

За осъществяването на целите за финансово образование и възпитание в детската градина през 2014 година, чрез четири предварителни пилотни проучвания, беше заложено, теоретично подготвено от автора и реализирано в периода 2015 – 2017 година емпирично изследване, посредством анкетиране на 100 учители, 270 родители и 300 деца, за отношението и нагласите към финансовото образование и възпитание в предучилищна възраст. Същевременно бяха апробирани ситуационните игри, създадени като модели за финансово обучение и възпитание на децата, с цел установяване на детските нагласи и възможности за възприемане на първична финансова информация, ниво на рефлексия на основни финансови термини, употребявани в ежедневието и готовност за получаване на елементарни финансови знания.

Емпиричното изследване беше проведено в редица детски градини в град Бургас, Бургаска област и други области в страната. За да се установи проявяват ли децата интерес към финансовите явления, в изследването беше използвана методиката на Л. Д. Вавилова. (Вавилова Л. Д., 2003)

На всяко дете се предлагат карти с рисунки на ситуации или се задават конкретни въпроси. Задачата е детето да направи избор на един от три посочени възможни варианта. При изследването на тази методика се наложи изводът, че предложените ситуации са различни от игрите, носят характера на конкретен личен избор и решение. Затова за задачи от този тип, използвани за финансово обучение и възпитание, въведохме понятието „ситуационен казус”. Това позволява терминологично да се отделят посочените задачи от различните видове игри.

По примера на цитираните ситуации на Л. Д. Вавилова авторът създаде редица нови ситуационни казуси, както и игри за целите на финансовото образование в предучилищна възраст. Някои от тях са описани в трета и четвърта глава на монографията „Финансово образование в предучилищна възраст”, където авторът отразява резултатите и анализите от емпиричното изследване в детските градини. Други намериха място като илюстрация на теоретичните постановки в настоящото помагало, насочено към студенти и детски учители за целите на финансовото образование и възпитание в предучилищна възраст. Създадените нови игри най-пълно са представени в последващо, второ помагало на автора – „Игрови модели за икономическо и финансово образование в детската градина” (50 игри за ІІІ и ІV подготвителни възрастови групи, съответно 5 – 6 и 6 – 7-годишни деца).

За целите на икономическото образование, разбирането на същността на бизнеса и усвояването на основните положения и терминология на предприемачеството бяха създадени многопластови образователни ситуации, в които намират място беседи, дискусии, примерни текстове и игрови модели. Спецификата на предприемачеството наложи въвеждането на термина „детска бизнес игра”, за да диференцираме този вид игрови модели от игрите с финансова насоченост.

За да се постигне по-добър ефект и практическа насоченост на обучението на студентите от специалностите ПНУП и ПУПЧЕ – Факултет обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, които изучават темата „Елементи на икономическо възпитание в предучилищна възраст”, а ПУПЧЕ – дисциплината „Основи на социално-иконо­ми­ческата култура на детето”, както в проведените пилотни проучвания, така и в осъществяването на реалното изследване бяха включени бъдещи педагози от посочените специалности. С удовлетворение трябва да отбележим, че те се справиха много успешно с поставените задачи и да им благодарим за положените усилия в съвместната ни работа. Списъкът на студентите, участвали в изследването, е посочен в раздел Приложения.

Резултатите от изследването на децата от предучилищна възраст за нагласи към финансовото обучение и възпитание показа, че най-готови за това са децата от ІV подготвителна възрастова група (6 – 7-годишни), но някои от методиките, особено свързаните с игри, са подходящи и за по-малките, от ІІІ подготвителна възрастова група (5 – 6-годишни). Децата проявяват любознателност към финансовите явления, за които достъпно им се представи информация и още по-силен е техният интерес, когато това става в игрова форма. Те показват способности и умения да се включват активно в процеса на такова обучение и проявяват креативност при решаването на конкретни задачи.

Всичко това ни убеждава, че каузата за финансово образование и възпитание в предучилищна възраст е възможна и печеливша. Определено е необходимо да се работи за нейното осъществяване от университетските програми до конкретната работа на учителите в детските градини. Такава е целта и на настоящото помагало, в което са представени създадените от автора игрови модели, систематизирани в три групи: ситуационни казуси, дидактически и сюжетно-ролеви игри. В помощ на студентите сме описали методиката за апробирането на игровите модели, използвана в проведеното изследване. Тя успешно може да се прилага при подготовка на студентската практика за финансово възпитание в детските градини.

Възможностите, които се откриват за използването на игрови модели за целите на финансовото образование и възпитание в предучилищна възраст, ни вдъхват надежда за успешното им реализиране в бъдеще.

Авторът

-----------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите