Възможни семиотични подходи при преподаване и изучаване на химичните символи в седми и осми клас

ISBN:
978-954-471-882-4
Размери: 
21.5 × 14.5 × 2 cm
Брой страници: 
216 стр.
Година на издаване: 
2022
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Химичната символика е най-трудният за усвояване и осмисляне компонент в системата “учебен химичен език”. Тя включва знанието за химичните знаци, формули и уравнения, както и правилата за тяхното съставяне и използване в обучението. Спецификата на химичния език като знакова система позволява пренос на идеи от науката семиотика и разкрива възможност за използване на нови подходи и средства при изучаване на химичните означения. Усвояването на знанията за химичните символи и уменията за опериране с тях е една от най-сложните и важни задачи на обучението по химия и опазване на околната среда. В учебната практика се установява сравнително ниско равнище на усвояване на химичните символи, което се потвърждава от неумението на учениците да си служат с тях в изучени или сходни ситуации. Констатира се недостатъчна осмисленост и нетрайност на знанията, което води до механичното заучаване на символите и е една от причините за понижаване на интереса и успеваемостта на учениците в предмета Химия и опазване на околната среда. Проблемите, свързани с успешното въвеждане и изучаване на компонентите на химичния език, могат да се преодолеят чрез прилагане на нови идеи при създаването на оптимална методика за преподаване на основните химични означения. Целта е да се формират трайни знания и умения за опериране с химичните символи в сходна и нова ситуация и да се развият ценни личностни качества на учениците. Това е част от изискванията, заложени в новата учебна документация по Химия и опазване на околната среда за седми и осми клас. (Учебни програми по Химия и опазване на околната среда за 7. и 8. клас (Костадинов, Овчарова, Бенева и колектив, 2018; Бояджиева, Кирова, Павлова и колектив, 2017; Бенева, Костадинов, Даналев и колектив, 2017; Боянова, Николов, Ушагелов, 2017; Боянова, Николов, Ушагелов, Тодорова, 2017; Димова, Гергова, Недялкова, 2018).

Включените в новите учебни програми изисквания за формиране и развитие на оперативни знания и умения от една страна и липсата на разработена пълна методическа система от урочни фрагменти и обобщения в учебното съдържание за химична символика – от друга страна, определят актуалността на разрешавания проблем в монографичния труд: да се изгради обобщена и обоснована система от знания за химичните обекти и начините за знаковото им изразяване; да се докаже, че структурирането на тези знания и свързаните с тях умения води до повишаване равнището на усвояване на химичните символи и до подобряване на общата успеваемост на учениците в предмета “Химия и опазване на околната среда”. При определяне на темата на настоящото изследване, неговата обосновка, разграничаването на обекта и предмета на изследователската работа са използвани изискванията за подготовка и критериите за оценка на дисертационни трудове, представени от Г. Бижков, В. Краевски (Бижков, Краевски, 1999) и З. Малчева (Малчева, Ангелова, Генкова, 1999).

За реализиране на целта и задачите на настоящата работа са използвани следните методи на педагогическо изследване:
– теоретичен анализ на научната литература, свързана с темата на монографичния труд и разкриваща различните аспекти на изследвания проблем;
– сравнителен анализ на съществуващите в методическата литература класификации на знаците в състава на химичния език във връзка с въвеждане и изучаване на химичните символи в учебния предмет “Химия и опазване на околната среда”;
– педагогическо моделиране – допринася за постигане на формулираната цел и за изпълнение на Задача 2, свързана с разработване на модел на системата “Процес на обучение по химия” при прилагане на семиотични подходи;
– системно-структурен анализ на учебното съдържание по Химия и опазване на околната среда за седми и осми клас във връзка с изучаване на химичната символика като компонент на системата “учебен химичен език”;
– педагогически експеримент – използва се като основен метод за изследване влиянието на семиотичните подходи върху знанията на учениците, свързани с елементите на химичната символика и уменията да работят с тях;
– статистически методи за обработване и анализ на получените резултати с цел математическо осигуряване на тяхната достоверност.

Резултатите от научното изследване са дефинирани по следния начин:
– Чрез провеждане на педагогически експеримент в настоящия монографичен труд е доказано, че използването на трите семиотични подхода в обучението по Химия и опазване на околната среда улеснява и подобрява разбирането на сложния смисъл на химичните символи от учениците.
– Осъщественият анализ на резултатите от писмените контролни работи в седми и осми клас показва наличието на значителни качествени различия в знанията на учениците относно начините за обозначаване на химичните обекти и в степента на формираните умения за разкриване на заложената в химичните символи информация.

И в заключение могат да се извлекат следните изводи:
– Прилагането на идеите на общата теория за знаците, знаковите системи и знаковите процеси – семиотика и изясняването на основните семиотични термини във връзка с изучаване на химичните символи разкриват възможности за въвеждане и използване на три нови семиотични подхода в обучението по Химия и опазване на околната среда – семантичен, прагматичен и синтактичен.
– Разкриването на същността и особеностите на трите семиотични подхода позволява тяхното приложение при изучаване на начините за обозначаване на видовете вещества и видовете химични реакции.
– Идеята на изследването се визуализира чрез разработване на видоизменен дидактически модел на системата “Процес на обучение по химия” при прилагане на семиотични подходи. Моделът показва спецификата в дейностите на основните субекти “учител” и “ученик” при използване на новите идеи и подходи, свързани с изучаване на химичните символи. Допълването на модела чрез внасяне на нови компоненти и изясняване на взаимодействията между тях водят до съответни промени във функционирането на системата.
– Опростеното моделно представяне на системата “Процес на обучение по химия” допринася за намиране на подходящи начини за адаптиране на новата семиотична информация към дейността на учениците (съобразно техните особености) и за нейното въвеждане и използване в процеса на обучение.
– Сложността и абстрактния характер на химичната символика изискват намиране на нови начини за изучаване на нейните елементи, за да се оптимизира осмислянето на химичните означения от учениците. Такива начини са трите описани в работата семиотични направления – семантика, прагматика и синтактика.
– Възможностите за разработване на достъпно учебно съдържание по Химия и опазване на околната среда за седми и осми клас и подобрена методическа система за преподаването и усвояването му са потърсени и разкрити чрез използване на идеите на семиотиката в процеса на запознаването на учениците с химичната символика.
– Разработването на осмислена от позициите на семиотичните подходи методическа система от урочни фрагменти, упражнения и обобщения в седми и осми клас, насочена към по-добро усвояване и овладяване на знанията за основните химични означения на изучаваните от учениците химични обекти, е реализирано след задълбочено проучване на семиотичната и методическата литература. В резултат на това е включен по подходящ начин семиотичния прочит на химичната символика в процеса на обучение.
– Качественият анализ на резултатите, получени в хода на педагогическия експеримент, потвърждава по-високите постижения на учениците от експерименталните класове, обучавани чрез преработено и допълнено от позициите на семиотичните подходи учебно съдържание и разработената по него нова методика за преподаването на основните химични символи.

--------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: