Нели Димитрова

Нели Стойчева Димитрова е родена на 4 септември 1976 г. в гр. Шумен. Завършва “Педагогика на обучението по техника и технологии” в ШУ “Епископ Константин Преславски”.

От 2006 г. е доктор по “Методика на обучението по технологични и технически дейности”, а от 2022 – доктор на науките, специалност “Управление на образованието” (“Акмеология и професионално развитие на учителите”).

Преподавател в Педагогически факултет на ШУ “Епископ Константин Преславски”, катедра: “Технологично образование, предприемачество и визуални изкуства”. От 2012 г. е доцент, а от 2019 г. – професор. Води лекционни курсове по дисциплините “Педагогическата дейност в технологичното обучение”, “Педагогика на технологичната подготовка”, “Методика на обучението по технологии”, “Функционална грамотност на личността”, “Акмеология на управлението”, “Мениджмънт на персонала”, “Технология на преодоляване и решаване на конфликти”, “Мениджмънт на ученическия клас”, “Методика за формиране на начална технологична култура в детската градина”, “Методика на обучението по Технологии и предприемачество”, “Занимателни конструктивни игри”.

Области на научни интереси: “Управление на образованието”, “Aкмеология”, “Акмеологически подход в педагогическата дейност”, А”кмеология и професионално развитие на учителите”, “Функционална грамотност на личността”, “Технологично образование”, “Технологии и предприемачество”.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.