Съвременни методи, подходи и технологии на обучение по Химия и опазване на околната среда

ISBN:
978-954-471-883-1
Размери: 
21.5 × 14.5 × 2 cm
Брой страници: 
230 стр.
Година на издаване: 
2022
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Анализът на състоянието на образователната система и на училищното обучение през последните години показва значително понижаване на интереса и мотивацията за учене у подрастващото поколение. Ученикът не може самостоятелно да формира своите мотиви и не проявява интерес към учебното съдържание. В науките психология и педагогика се обръща голямо внимание върху активността на обучаваните в учебната дейност.

Включените в новите учебни програми изисквания за формиране и развитие на оперативни знания и умения от една страна и липсата на разработена пълна методическа система от урочни фрагменти и обобщения в учебното съдържание за химична символика – от друга страна, определят актуалността на разрешавания проблем в монографичния труд: да се изгради обобщена и обоснована система от знания за химичните обекти и начините за знаковото им изразяване; да се докаже, че структурирането на тези знания и свързаните с тях умения води до повишаване равнището на усвояване на химичните символи от учениците в предмета “Химия и опазване на околната среда”.

Спецификата и ролята на съставните части на химичния език за обучението позволяват целенасочено търсене и използване на различни методи, подходи, технологии и средства при изучаване на химичните означения. Във връзка с това е формулирана темата на научното изследване: “Съвременни методи, подходи и технологии на обучение по Химия и опазване на околната среда”.

Целта на настоящия монографичен труд е да се изследват проблемите, свързани с основните задачи на науката Методика на обучението по химия и със задачите на обучението по Химия и опазване на околната среда; Да се изясни въпроса относно структурата и подбора на учебното съдържание по Химия и опазване на околната среда, както и въпроса за формиране и развитие на основните понятия в обучението по Химия и опазване на околната среда.

При задълбочен преглед на действащите варианти на учебниците по Химия и опазване на околната среда за седми и осми клас се оказа, че най-подходящо за целите на настоящата работа е учебното съдържание на разделите: “Химична символика”, “Метали. Натрий и съединенията му” и “Неметали. Хлор и съединенията му” – седми клас (Костадинов, Овчарова, Бенева и колектив, 2018; Боянова, Николов, Ушагелов, 2017; Димова, Гергова, Недялкова, 2018); раздели: “Строеж на веществото. Химична връзка”, “Свойства на метали и на техни съединения” и “Свойства на неметали и на техни съединения” – осми клас (Боянова, Николов, Ушагелов, Тодорова, 2017; Бенева, Костадинов, Даналев, 2017; Бояджиева, Кирова, Павлова и колектив, 2017).

Конкретните задачи, поставени при изпълнение и реализиране на целите на настоящото изследване са:
– Да се изследват теоретичните основи на проблема, свързан с класическите и съвременните методи на обучение, изразен в сравнителна характеристика на традиционния и интерактивния образователен модел (по И. Иванов) и съвременните, интерактивни методи да бъдат приложени в обучението по Химия и опазване на околната среда;
– Да се разработи педагогически модел – Структура на интерактивен урок и да се приложи при планиране и представяне на интерактивни уроци, които обогатяват и допълват учебното съдържание по Химия и опазване на околната среда;
– Да се изследва теоретично проблема за съществуващите класификации на подходите за обучение, описани в литературата, с оглед – успешно прилагане на новите, съвременни подходи в процеса на обучение по Химия и опазване на околната среда;
– Да се проучи теоретично въпроса, свързан със съвременните педагогически и образователни технологии в обучението по различни учебни дисциплини, с цел – успешното им прилагане в процеса на обучение по Химия и опазване на околната среда.

В резултат на научното изследване са формулирани и получените резултати:
– Приложението на проблемно-ориентираното обучение в образователния процес е интересно, внася разнообразие и спомага за пробуждане на положителни емоции в ученика.
– Чрез него се стимулира мисловната дейност на учениците и се активизира познавателната им дейност; повишава се интереса им към изучаваната област; пренасят се вече усвоените знания и умения в различни ситуации; формират се творчески способности.
– Учителят организира обучението, а не поднася информацията наготово. Така учениците се подбуждат към мислене и вземане на решения.
– Проблемно-ориентираното обучение не само разнообразява, но и ускорява процеса на разбиране и усвояване на учебното съдържание.

--------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: