Христомир Христов

Проф. д.х.н. Христомир Йорданов Христов е роден през 1958 г. в гр. Шумен. Завършва “Московски институт на стоманата и сплавите”, факултет “Физикохимия”.

Научната си кариера започва като научен сътрудник в Института по обща и неорганична химия (ИОНХ) – БАН. Доктор по химия с тема на дисертацията: “Образуване на смесени кристали между карналитов тип двойни соли” и Доктор на химическите науки с тема на дисертацията “Химично и геохимично моделиране. Теория и практика”.

От 2002 до 2012 г. работи в Университета на Калифорния, Сан Диего (University of California, San Diego: UCSD), Департамент по химия и биохимия. Като учен-изследовател е член на групата “Химично и геохимично компютърно моделиране” и “Атмосферна химия” (на проф. Марио Молина – лауреат на Нобелова награда по химия).

След завръщането си в България е професор по теоретична химия в Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”, Факултет по природни науки, катедра “Химия”.

Научни интереси: Компютърно химично и геохимично моделиране; Разтвори и активности; Твърдо-течно-газ равновесие; Модел на Питцер; Химия на опазване на околната среда; Атмосферна химия; Аерозоли; Геохимия; Ацидификация на водите и токсичност на почвата; Науки за земята и планетите; Изопиестични и XPS изследвания; Разтворимости. Научните изследвания на проф. Христов са фокусирани предимно върху разработването на компютърни термодинамични модели и експериментални изследвания с приложение във индустриални химични процеси: използване на индустриални отпадъци; третиране на природните евапоритни депозити; производство на морски минерали; технологии за производство на нови материали; експериментални изследвания по определяне разтворимостта на минерали и построяването на (X, T: състав, температура)-зависими фазови диаграми за бинерни, тройни и многокомпонентни системи; синтез, идентифициране и пълно охарактеризиране на нови стехиометрични соли и твърди разтвори, използвайки методите на химичния анализ, IR, X-ray, DSC и други методи; изопиестични измервания в бинерни и смесени електролитни разтвори; съкристализация на прости и двойни соли.

Автор на над 100 публикации в международни списания с импакт фактор (с над 1700 цитирания според анализите на Scopus, WoS, Research Gate, и Google Scholar) и над 50 участия с доклади в международни научни конференции.

Член на борда на редакторите на Peer Reviewed Open Thermodynamics Journal. Главен редактор на Acta Scientifica Naturalis. Рецензент за научните списания Geochimica Cosmochimica Acta, CALPHAD (CALculation of PHAase Diagrams), J. Chem.Thermodynamics, J. Solution Chem., Fluid Phase Equilibria, Coll. Czech. Chem. Communications, J. Chem. & Engineering Data, J. Hazardous Materials, Separation and Purification Technology, Research Journal of Chemistry and Environment, Separation Science and Technology, Environmental Science and Technology, Thermochimica Acta, Bulgarian Chem. Communications, Open Thermodynamics Journal, Journal of Electroanalytical Chemistry, Mineralogical Magazine, Central European Journal of Chemistry, Acta Chimica Slovenica, Acta Scientifica Naturalis, Journal of Molecular Liquids, Chem.& Engineering Science, Industrial & Engineering Chemistry Research и други.

Включен е в 50то юбилейно издание на сборника “Кой кой е в света” (Who’s Who in the World) през 2012 година, както и в това за 2018 г. През 2008 г. е удостоен от Американското Правителство със званието “US Outstanding Professor/Researcher” (“Изключителен професор/изследовател на САЩ”). От 2016 г. е член на експертния съвет на ЕС по евалюиране и оценка на научни проекти по Програмите на европейския изследователски комитет (ERC: Europe Research Council, incl. Horisont 20/20). Включен е в списъка на първите 2% най-добри учени в света в класация на Станфордския университет за 2020 и 2021 г. През 2022 г. е Doctor Honoris Causa на Шуменския Университет.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.