Светлана Желева

Светлана Димитрова Желева е родена на 25 май 1974 г. в гр. Бургас. Завършва “Химия” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Защитен докторат на тема “Синтез, структура и свойства на метални селенити – физикохимично охарактеризиране” (2003 г.). От 2006 г. главен асистент, а от 2009 г. доцент по “Неорганична химия” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”.

Научни интереси: електротранспортни и кинетични характеристики на йони във водни разтвори, адсорбция из водни разтвори, механизъм и кинетика на разлагане на твърди вещества в изотермен или неизотермен режим на нагряване. Автор на редица публикации във водещи международни научни списания.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.