Анализи

Разкъсаният родов космос в “Криворазбраната цивилизация” от Добри Войников

преди 8 години 9 months

Разкъсаният родов космос е предмет на изображение в цялата творба. Отродените българи – Димитраки, Анка, Злата – не осъзнават порочността на своето мислене. Те приемат, че “европейското” е безделие, липса на морал, външна показност...

Делото на Паисий Хилендарски и неговата “История славянобългарска”

преди 8 години 9 months

Паисий Хилендарски живее и твори на границата на две епохи, поради което неговата книжка отразява на своите страници особеностите и на Средновековието, и на Възраждането. Новаторството на хилендарския монах се изразява в това, че той прозира основните търсения на епохата и ги въплъщава в слово...

Маргиналът: между “Чудак” на Яворов и “Самотният човек” на Борис Христов

преди 8 години 10 months

Характерен и често срещен литературен образ у нас е този на маргиналния (от лат. мarginalis – краен, попаднал в края) човек, който съзнателно или в следствие на дисциплинарна принуда е превърнат в периферен спрямо нормите на социума, в декласиран поради спецификите на индивидуалната му менталност или поради повишената му психо-емоционална рафинираност. Често наблюдаван социален феномен е самомаргинализацията, породена от желание за личностно диференциране и запазване-охраняване на собствената идентичност.

Да бъдеш или да имаш. Предизвикателствата на твореца в “Железният светилник” на Д. Талев

преди 8 години 10 months

Един от интересните, провокативни образи в романа “Железният светилник” е този на Рафе Клинче – нестандартна, изпреварила времето си личност, фигура на неспокойствието и дори на конфликтността. Творец по душа и по призвание, героят се лута между обещанията на духа и разпънатостта на неумолимата телесност, подвластен в еднаква степен на стихиите на съзиданието и на разрушението.

Мултимедийната презентация в детската градина като метод за запознаване с биографията на автора

преди 8 години 10 months

Мултимедийната презентация е често използван и успешен метод в училищната работа. Той би бил също толкова ефективен при прилагането си и в големите възрастови групи в детската градина. Презентацията може да съдържа богат нагледен материал, което я прави достъпна и интересна за децата, като се има предвид, че технологията от своя страна неимоверно ги впечатлява.

Биографичният метод като компонент в професионалната подготовка и работата на социално-педагогическите кадри – същност и възможности

преди 8 години 10 months

Оказването на подкрепа и помощ в изграждането и формирането на индивидуална личностна субектност на индивида е една от професионалните задачи на социалния педагог, което обуславя и налага оценката и разбирането за образованието и възпитанието преди всичко като среда и условие за намирането на решения на въпросите от важен, особен характер: тези за природата на човека, неговата същност, предназначение и смисъл на съществуване, и съответно, за възможностите и границите на резултатите на педагогическата дейност.

Психобиографичният метод – да свържем означаващите

преди 8 години 10 months

През 1925 Фройд пише “Себепредставяне” (Selbstdarstellung), което има формата на автобиография с психоаналитични интерпретативни елементи. В това текстово предизвикателство е разказана историята на неговия живот чрез психоаналитични понятия; историята на живот, който тече обвързан с развитието на психоанализата.

Традиционното интимно общуване във вълшебното огледало на биографичните разкази

преди 8 години 10 months

В известен смисъл биографичният метод в Антропологията прилича на това вълшебно огледало от приказките – в него се вижда добре това, което не може да бъде видяно с класическата методика на този хуманитарен кръг. Антрополозите отдавна са установили, че съществува една латентна културална опозиция: идеална култура и реална култура...

Преселенията: биографични и художествени проекции

преди 8 години 10 months
Анна Малешкова - автор на "Бесарабски хроники"

“Да намериш разковничето” е първата част от двутомника от четири части “Бесарабски хроники”, публикувани за пръв път в цялост в началото на 2013 г. Този “опит за исторически роман”, според жанровата дефиниция на авторите, проследява близо двестагодишното историческо и духовно присъствие на българите-преселници в географските и исторически територии на Южна Бесарабия.

Лудостта като възможност да се задават въпроси

преди 9 години 4 седмици
Портрет на Елин Пелин, първата половина на 20-те години

Фундаменталният проблем за неразбирането, за разделението на езиците и невъзможната комуникация, характерен за реалистичноориентираната проза от 90-те години на ХІХ и в самото начало на ХХ век, излиза от чисто езиковите си измерения в разказите на Елин Пелин (симптоматичен за различието в подхода е например христоматийният диалог между Андрешко и съдия-изпълнителя). В неговото творчество не-възможният диалог, сблъсъкът и разминаването между селянина и властта, в лицето на държавните институции и техните представители, са интерпретирани в техните социални, аксеологически и нравствени аспекти, в психологическите измерения на кризиса, породен от конфликта на традиционно и модерно съзнание, чиито проявления са обективирани в противопоставянето между селото и града.

Страници