Лъчезар Георгиев

Лъчезар Георгиев Георгиев е роден на 3 октомври 1956 г. във Велико Търново. Завършил е “Българска филология” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, където е професор в катедра “Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности”. Преподавател е по книговедски, издателски и медийни дисциплини (печатни комуникации; композиция на книгата; съвременно книгоиздаване; световно книгоиздаване; графичен дизайн; основи на полиграфията, периодични печатни издания, интелектуална собственост, жанрове в съвременното книгоиздаване, художествено и техническо редактиране на книгата и др.). Преподавател е в магистърски програми с дисциплини, свързани с рекламно-издателските и графичните дейности в рекламната комуникация.

Преподавал е още във Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” (2000 – 2001 г.), а от 2004 г. и в Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София.

Проф. д-р Лъчезар Георгиев е автор на над 250 научни студии и статии; на научни и художествени книги, сред които: “Организация на издателския процес” (1994); “Свищов – издателски и печатарски център ХІХ – началото на ХХ век” (1997); “Литература и книгоиздателска традиция” (2000), “Теория на книгоиздателския процес” (2001; 2004); “Управление и маркетинг на книгоиздателската дейност” (2002; 2004); “Книговедски студии и статии” (2003); “Българско книгоиздаване. Ретроспекции. Тенденции. Структури. Модели” (2006), “Седем етюда по българско книгоиздаване” (2007); “Композиция на книгата” (2007; 2010; 2012; 2015; 2016; 2017); “Структури и модели в българското книгоиздаване” (2007; 2011); “Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации” (2010; 2011; 2012; 2013, 2015); “Книга и книгоиздателски процес” (2008); “Книга и печатни комуникации” (2009), “Книгоиздаване и книжнина: По документални източници от Държавния военноисторически архив” (2011); “Българско книгоиздаване. Христоматия авторски текстове” (в съавторство със Ст. В. Георгиева, 2012), “Книгоиздаване и печатни комуникации: Изследвания за книгата и медиите” (2013); “Печатната комуникация и книгата” (2014); “Страници от историята на книгата: Книгоиздаване на Балканите и в Европа” (2014 ); “Книгоиздаването в България 1806 – 1944” (2016); “Загадъчният нобелист: Писателят José Saramago в България” (2017); “Увод в издателския процес” (2017) и др.

Член е на Съюза на учените в България, на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти.