Съюзни определителни изречения в българския език: междуезикови паралели

ISBN:
978-954-471-580-9
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1.5 cm
Брой страници: 
210 стр.
Година на издаване: 
2019
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Настоящият сборник представя резултатите от научните изследвания на колектив от български и чуждестранни езиковеди, обединени от интереса към въпроса за вариативността на граматичните структури при семантична изоморфност. Сборникът съдържа три студии и четири статии, насочени към съпоставително изследване на присубстантивната употреба на българските че-/да-изречения и техните структурни аналози в славянски и неславянски езици (най-често конструкции с инфинитив и подчинени изречения). Избраният подход за междуезиков анализ е от семантиката към формалните структури. Мотив за това са типологичните различия между сравняваните езици както в рамките на славянската група, където българският (като южнославянски език) се отличава с аналитичния си характер и загубата на инфинитива, така и по отношение на аналитичните неродствени езици, съхранили инфинитива. Посоката на съпоставяне е от българския към семантичните еквиваленти и структурни модели в другите езици, което от своя страна обуславя като първо при подреждането на работите изследването върху българския език. Контрастивните анализи включват руския като източнославянски език, сръбския и словенския като южнославянски езици, полския и чешкия като западнославянски езици, португалския и италианския като романски езици и английския като член на германската езикова група.

В студията Присубстантивна употреба на да- и че-изре­че­нията в българския език Галина Петрова (Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас) изследва конструкции, при които опорното съществително може да присъединява и двата вида съюзни определителни изречения. Представена е семан­тич­ната специализация на че-/да-изреченията, като за основа се използва опозицията „референтност – нереферентност“ на обозначаваната ситуация. В работата се проследяват семантичната специфика и съчетателните свойства на съществителни от три семантични групи с оглед факторите, обуславящи избора на съюз. Специално внимание се отделя и на допустимите семантични разновидности при присъединяваните подчинени изреченията.

В студията Присубстантивные придаточные с изъяснительно-определительным значением: болгарско-русские соответствия (на материале параллельного корпуса) Елена Ю. Иванова (Санктпетербургски държавен университет, Русия) разглежда съотнесеността между основните стратегии (или модели) за подчинение в руските и българските изречения с присубстантивни изяснителни конструкции. Въз основа на материал от българо-руски паралелен корпус, включващ художествени текстове, се установяват основните руски еквиваленти на българските съюзни определителни изречения и се обосновава изборът на преводаческите решения. Представени са и наблюдения върху особеностите на аналогични структурни модели в сръбския и словенския език.

Студията Съюзни подчинени определителни изречения в българския език и техните функционално-семантични съответствия в португалския език с автор Весела Чергова (Софийски университет „Св. Кл. Охридски) предлага съпоставителен анализ на португалските функционално-семантични съответствия на българските присубстантивни да- и че-изрече­ния. Чрез методите на преводните трансформации и на корпусната лингвистика се проследяват присубстантивните употреби на португалски конструкции с личен и неличен инфинитив, свързани с опорни съществителни с хабитуална, модална и неутрална семантика. Проследяват се и българските изразни еквиваленти на португалската модална опозиция (индикатив / конюнктив) в подчинени определителни изречения.

В статията О некоторыйх соответствиях болгарских приименных придаточных в русском и итальянском языках с автор Светлана Славкова (Университет Болоня, Италия) се предлага съпоставителен анализ на българските съюзни определителни изречения и техните руски и италиански съответствия. Въз основа на материал от многоезичния корпус НКРЯ се представят сходствата и различията в концептуализацията и начина на изразяване на атрибутивните отношения в трите езика.

Статията Присубстантивни апозитивни подчинени изречения в български и английски с автор Иван Соколов (Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас) предлага съпоставителен анализ на българските че- и да-изречения и техните структурни съответствия в английския език. Изследването се базира на корпус от български текстове и техния превод на английски, публикувани в съвременни двуезични списания.

Статията Модален контекст на подчинените определителни да-изречения в българския език и техните полски паралели с автор Катажина Попова (Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас) предлага конфронтативен анализ на българските да-изречения с модално значение и техните аналози в полския език. В работата са представени семантични групи опорни съществителни, имащи отношение към различните аспекти на модалността.

Статията Съюзни подчинени определителни изречения в българския език и техните чешки съответствия с автор Аглика Богословова (Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас) представя структурните аналози на българските да- и че-изречения в чешкия език, както и семантични групи съществителни, присъединяващи съответния вид подчинено изречение.

Сборникът „Съюзни определителни изречения в българ­ския език: междуезикови паралели“ е опит да се разшири изследователската парадигма в посока на контрастивен междуезиков анализ на семантично изоморфни синтактични структури. Той е насочен към широк кръг изследователи, които проявяват интерес към въпросите на синтактичната семантика, съпоставителното езикознание, типологията, приложната лингвистика и практиката на превода.

-----------------

Съставител и научен редактор: доц. д-р Галина Петрова
Рецензенти: проф. д-р Неля Иванова, доц. д-р Веселина Ватева

-----------------

Съставител: 
Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също:

12,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
12,00 лв.
16,00 лв.
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
14,00 лв.