Йонообменно кондициониране на природни води

ISBN:
978-954-471-572-4
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1.5 cm
Брой страници: 
148 стр.
Година на издаване: 
2019
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Монографията е посветена на актуален теоретичен и приложен проблем – йонообменно кондициониране на природни води.

Природните води съдържат вещества от минерален, органичен, минерално-органичен произход, а също така и редица микроорганизми. Съставът на тези води се определя от различни фактори – климат, релеф, почви, характеристика на геологичните слоеве, растителност, антропогенни замърсявания и други. В тази връзка провеждането на хидрохимични изследвания на природните води има значение за получаване на конкретна информация за техния състав и за евентуалните източници на замърсяването им.

Използването на природните води в бита, промишлеността, селското стопанство изисква, те да имат качества, отговарящи на конкретните изисквания на съответните потребители, затова се налага тяхното предварително обработване и кондициониране.

Получените резултати могат да бъдат използвани както за избор и основа за научно-обосновани методи за тяхното кондициониране, така и за предлагането и провеждането на съответни мероприятия и за опазването им.

---------------

През последните години учени от цял свят са насочили усилията си в разработването и реализирането на ефективни водозащитни мероприятия, които са система от технически, организационни, правни и икономически мерки, насочени към предотвратяване, ограничаване и отстраняване на последствията от замърсяване на природните водни ресурси.

Антропогенното замърсяване на водите предизвиква изменения във водната биоценоза. При това се изменя както сумарната биомаса, така и видовата структура на водните съобщества.Замърсените води се характеризират като правило с по-високи стойности на концентрацията на биомасата и сравнително неголямо видово разнообразие. При постъпване на големи количества замърсители (напр. органични съединения) в природните води могат да се формират два принципно различни типа екосистеми – с принудително усвояване на излишната биомаса в трофичните вериги и с инхибиране на размножаването.

Целта на тези водозащитни мероприятия е насочена към запазване или възстановяване на естественото качествено състояние на природните води с оглед задоволяване на нуждите на населението, промишлеността и другите потребители от чиста вода както в настоящия момент, така и в бъдеще.

В монографията е разгледана възможността за йонообменно кондициониране на природни води. Изследвана е взаимовръзката на различните търговски марки смоли и отнасянията на природните води чрез провеждане на лабораторни експерименти:

– Реализирана е възможността за пречистването на природни води при променливи условия и обезпечаване на желаното качество на третираните води чрез използване на йонитни инсталации с просто апаратурно оформление на процеса. Тези преимущества отговарят на изискванията за опазване (охрана) на природната среда;

– Реализирани са различни технологични схеми и комбинации от слабокисели и силнокисели катионити и слабоосновни и силноосновни анионити, с което се цели намаляване на разходите на регенериращ агент. Тази промяна се налага и е свързана с опазването на околната среда поради формирането на по-малки количества отпадащи регенерационни разтвори;

– Приложен е подход, при който е възможно едновременно частично отстраняване на йоните на твърдостта и някои аниони при йонообменно третиране на природни води, който може да бъде използван за обработка на води за нуждите на малки консуматори, което в настоящия момент е твърде актуално.

Йонообменното кондициониране на природни води е една гъвкава алтернатива използвана широко в различни етапи на водоподготовката като разделяне, пречистване и обеззаразяване на водите. Най-често срещаното приложение на йонообменните материали е при процесите омекотяване, обезсоляване и пречистване на водите.

Важен проблем при управлението на качествата на водите е хидрохимичните им показатели да бъдат приведени в граници в съответствие с нормативните изисквания при замърсяване от антропогенен произход. Оценката на тази възможност може да се направи по икономически и екологични критерии. Икономическият критерий се изразява в сравняване на фактическите и необходимите разходи за мерките за опазване на водите, а екологичният представлява оценка на отклонението на състоянието на водите от нормативното.

В настоящия момент, използването само на една от различни предохранителни мероприятия, чиято цел е да не се допуска замърсяването на водите, или то да се ограничи до определена степен не може да реши проблемите, свързани с опазване на водите от замърсяване. Затова е необходимо тези мероприятия да са съчетавани с други, които целят подобряване на качествата на вече замърсените водни потоци, чрез тяхното кондициониране преди включването им във водоприемниците.

Изборът трябва да бъде насочен към постигане на максимален екологичен ефект и опазване на водните ресурси при прилагане на икономически оправдани средства за реализация.

---------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също:

30,00 лв.
Отстъпка:
-10.00 лв
Цена
20,00 лв.
12,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
12,00 лв.