Кратък обзор на книгата “Създаване на творчески модели за декориране на съвременен храм при обучението на студенти”

Рецензия от проф. д-р Цветанка Коловска, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, на книга на базата на защитен дисертационен труд на тема: „Създаване на творчески модели за декориране на съвременен храм при обучението на студенти“ с автор Стефка Илиева Попова.
Дата: 
сряда, 26 July, 2023
Категория: 

За „Създаване на творчески модели за декориране на съвременен храм при обучението на студенти“

Рецензия от проф. д-р Цветанка Коловска, АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив, на книга на базата на защитен дисертационен труд на тема: “Създаване на творчески модели за декориране на съвременен храм при обучението на студенти” с автор Стефка Илиева Попова.

Авторът на книгата Стефка Попова е доктор в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., по научна специалност Методика на обучението по изобразително изкуство. Възпитаник е на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, магистър специалност „Църковна живопис“ (2003 – 2009). От 2010 г. до настоящия момент Стефка Попова е преподавател по иконопис и иконография в АМТИИ при факултет „Изобразителни изкуства“. Многобройни са творческите й активности още от студентските години – от самостоятелни изложби до участия в творчески екипи на студенти и преподаватели – проектиране и изписване на стенописи, изложби икони и още много други, което е сериозна заявка за таланта, изградените знания и умения. Безспорно богатият професионален опит със студентите от специалност „Църковна живопис“ е базата за наблюдения, методически и практически търсения, проблематизирани в настоящия труд.

Един от важните моменти в книгата на Попова е актуалността и значимостта на избраната проблематика. Изследователският интерес е насочен към съвременните тенденции в развитието на стенната декорация и синтеза й с архитектурата в контекста на процеса на обучение на студентите от специалност „Църковна живопис“. В научно-приложен аспект са обосновани ясната идея на автора за постигане на качество в подготовката на обучаваните студенти като възможност за реализиране на нови оригинални композиционни решения в художествената практика.

Особено ценни в текста са методическите и практическите проблематизации, отчитайки факта, че авторът тръгва от реалната им приложимост. Постигнатото в тази насока затвърждава впечатлението за задълбочено познаване състоянието на проблема. Авторът демонстрира методическа култура в областта на професионалната подготовка на студентите по „Иконография“, компетентност и умения да борави с педагогическа и научна литература, осъществявайки връзки с конкретиката на художествено-педагогическия процес. Изтъкнати са перспективите за развитие на художественото образование в областта на църковната живопис с оглед на новостите в архитектурата – проблем, неразработен до момента в теоретично, методическо и научно-практическо отношение.

Значимостта на проблема и неговата актуалност, както и липсата на педагогически разработки на теоретично и приложно ниво, обосновават необходимостта от проучване и разширяване на актуалните параметри на неговото теоретично познание и практическо приложение. Попова преценява проблемите в образователния процес във връзка с обогатяване на знанията и развиване на уменията в художественотворческата дейност. Реалните обекти и снетите по тях архитектурни чертежи авторът изследва като поле за изява на креативността и творческата самостоятелност на студентите при подбора на композиционен тип и техника на работа с оглед на конкретен архитектурен обект. Така се мотивира необходимостта от прилагането на иновативен експериментален модел в обучението на студентите по иконография в търсене на творчески модели за декориране на съвременния храм и се обосновава значимостта на предложените методически идеи.

Друг важен момент в настоящия труд е предложеният от Стефка Попова методическия инструментариум – целесъобразно обмислен и приложен съобразно поставените задачи и етапи на реално проведено научно проучване. Освен дидактически експеримент в трите етапа, включени са методите: наблюдение; анкетиране на преподаватели и студенти, които са участвали в изследването; сравнителен анализ и описание; интервю със специалисти (и студенти) работници в сферата на църковните изкуства; анализ на творчески резултати на студенти.

Предложената за рецензиране книга се състои от увод, три глави, обобщения и изводи, както и заключение. Включените диаграми и таблици допълнително онагледяват представения текст. Използваната литература е целесъобразно подбрана и обхваща значителен брой източници.

В увода авторът представя основната проблематика на научното изследване. Изведени са основни проблематични сфери, които засягат както учебния процес по „Иконография“ (като структура и съдържание), така и специфични особености на процеса на изграждането на стенната живопис през съвременния облик на архитектурата.

В първа глава се излага теоретичната постановка на проблема за нуждата от по-ефективни дидактически методи и подходи, които да улеснят усвояването на необходимия обем теоретични знания. Процесът на създаване на стенна декорация в храма включва специфични технико-технологични процеси и определена сюжетна тематика. Авторът разглежда съвременната храмова архитектура през фокуса на предизвикателството пред художниците (и обучаващите се художници зографи) по отношение на разгръщане на сюжетното разнообразие и композиционното решение, но и чисто символичното предаване на евангелски истини и постановки, новостите на времето и модата в архитектурата. Така се мотивира необходимостта от обогатяване на учебното съдържание по иконография с нови решения и интерактивни подходи в отговор на съвременните потребности от актуализиране на живописните форми в храмовото пространство.

В тази глава специално внимание заслужава предложеният проект на теренен ситуационен метод – експериментален модел на обучение. Новаторската авторова идея е насочена към студентите и възможността цялостно да овладеят сложния художествен синтез при работата на декориране на сакралното пространство, което ще повиши равнището на професионално-художествените знания и умения.

Организацията и провеждането на научното изследване са обект на обстойно представяне във втора глава. Предложният експериментален модел на обучение е разгърната в три етапа. Изследователският фокус се спира върху комплекс от знания и умения, които да доведат до формирането на устойчив усет за наблюдение на обект и умело прилагане на образността при създаване на нови творчески модели за декорация. Практическата обосновка на проблема включва и нови похвати и материали при работа, което отвеждат до реалната им приложимост.

Анализираните резултати от изследването са представени в трета глава. Ясно се открояват критериите и показателите в емпиричната част на изследването, чрез които се установява развитието на студентите в професионалната им подготовка в областта на сакралното изкуство.

Предложената разработка има подчертано приносно значение за науката и практиката. Тя е актуално научно-приложно проучване в областта на декорирането на съвременния храм. С особена важност е предложеният ценен педагогически опит от апробирания нов методически модел за обучение на студенти по „Иконография“. На практика чрез прилагане на теренно-ситуационния метод и на различните организационни форми авторът Стефка Попова доказва обогатяване на знанията и разгръщане творческия потенциал на студентите за декориране на съвременен храм. В този смисъл изследваният проблем се обвързва с актуалните потребности на висшето педагогическо образование в сферата на изкуствата.

Безспорно настоящата книга на базата на защитен дисертационен труд на Стефка Попова запълва една празнина в методическата и професионално-педагогическата литература по отношение на изграждането на цялостен, алтернативен методически подход при създаването на нови модели за декориране в съвременния храм от обучаващите се.

В заключение – поздравявам автора на книгата Стефка Попова за постигнатите високи резултати и катедра „Изящни изкуства“ за подкрепата на младия колега в неговите научни търсения и убедено давам своята положителна оценка за публикуване на книгата.

-----------------
Токманова-Попова, Стефка Илиева, „Създаване на творчески модели за декориране на съвременен храм при обучението на студенти“, монография, изд. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив, 2023.
-----------------
Рецензията е от дата: 05.06.2023 г.
Рецензент: проф. д-р Цветанка Коловска

-----------------

Засегнати автори: 

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Имейл адресите ще се завоалират в кода на страницата, за да се намали шанса да бъдат експлоатирани от спамерите.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите