Стефка Попова

Стефка Илиева Токманова-Попова завършва АМТИИ – Пловдив, специалност “Църковна живопис”. Докторска дисертация на тема “Създаване на творчески модели за декориране на съвременен храм при обучението на студенти” (проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научна специалност Методика на обучението по изобразително изкуство).

Преподавател е в катедра “Изящни изкуства” в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф. Асен Диамандиев”, Пловдив. Води занятия по Иконопис, Иконография, Стенопис, Композиция, Рисуване.

Основните й изследователски интереси са в областта на иконографията и педагогика на обучението по изобразително изкуство. Взема дейно участие в множество творчески изяви, в т.ч. изписване на празнични икони и стенописи, организирани самостоятелни изложби.

Автор на монографията “Създаване на творчески модели за декориране на съвременен храм при обучението на студенти” и други научни публикации по темата.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.