Диляна Звездова

Диляна Тодорова Звездова е родена 29 март 1970 г. в гр. Разград. Завършва “Технология на водата”, “Биотехнология” и “Педагогика” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

През 2008 г. защитава дисертационен труд за научно-образователната степен доктор по химия (PhD). От 2003 г. работи в същия университет. От 2016 г. е доцент и преподавател по дисциплините “Биохимия”, “Клинична лаборатория, биохимия и имунология”, “Органична химия”.

Научно-тематичните направления на изследователски интереси са:

Направление биохимия: Изследване възможностите за получаване, оценка химичната и механофизична структура, и свойства на биополимерни материали (хитин и хитозан), тяхната модификация, биологична активност, фармацевтична и медицинска приложност.

Направление органична химия: Синтез, строеж, реакционна способност, токсикология, биологична активност и квантово-химични характеристики на функционални наситени и ненаситени р-заместени фенилсулфони и тяхното биологично влияние върху някои почвени микроорганизми, културни растения, плевелна растителност и патогенни микроорганизми.

Технологично направление: Оползотворяване на отпадни продукти от рибната промишленост за получаване на биополимерни материали хитин и хитозан. Приложение на хитозана като носител на медицински препарати. Обработка на природни и отпадни води с оглед получаване на свръхчиста дейонизирана вода и деколоризация на отпадни води от текстилна и хартиена промишленост. Създаване на нови конструктивно-технически и технологични съоръжения за водообработка.

Има над 120 научни публикации, както и монографии, издадени от българско издателство на български език, и раздел от монография на английски език: Book Chapter in the book “Expanding Issues in Desalination”, edited by Robert Y. Ning, IBSN 978-953-307-624-9, Edited by “In Tech” edition, September, 09(2011) authors: Angel Zvezdov and Diliana Zvezdova.

Над 250 цитирания от чуждестранни автори, работещи в горепосочените направления, излезли в специализирани научни списания.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.