Анализи

“Гераците” като израз на нравствената криза

преди 6 години 7 months

Големият български писател Елин Пелин създава богато и колоритно творчество, което е ценен принос в литературната класика. Повестта “Гераците” отдавна принадлежи към най-ценното, създадено през ХХ век в българската литература. Това е така, защото авторът вярно е уловил пулса на своето време и го е отразил в художествени образи.

Разпадането на българския родов космос в повестта “Гераците” от Елин Пелин

преди 6 години 7 months

Елин Пелин създава своята повест “Гераците” като предупреждение за силата на човешките изкушения в една епоха, в която любовта и разбирателството между хората се заменят с властта на парите. В началото на ХХ век мощно навлизат новите обществено-икономически отношения, които прегазват и старите порядки, и стария морал...

Жизнеутвърждаващи мотиви в разказите на Елин Пелин

преди 6 години 7 months

Не е нужно да се напомня цялото творчество на Елин Пелин, за да се очертаят контурите и неговите особености. Писателят разкрива многообразието на селската действителност през първите десетилетия на ХХ век. От позицията на реализма той разкрива особеностите на българския живот, респективно добродетелите и недостатъците на българина.

Любовта и творческият труд в разказа “Ветрената мелница” от Елин Пелин

преди 6 години 7 months

Елин Пелин от позицията на реализма разкрива душевността и бита на българския селянин в епохата на първите десетилетия на ХХ век. В творчеството му преобладават жизнеутвърждаващите мотиви, защото писателят застъпва философската теза, че животът винаги е по-силен от смъртта, че хората оцеляват дори след тежки изпитания, страдания и нещастия. Това, което ги спасява в преодоляването на трудностите, са любовта и живителният творчески труд.

Образът на града в поезията на Христо Смирненски

преди 6 години 7 months

Образът на града е представен в неговата пъстроцветност, колорит, човешки драми. Поетическият цикъл “Децата на града” опоетизира образа на цветарката, уличната жена, босоногите деца. Отблъскващ е ликът на богатия буржоа в творбата “Вълкът” и това става метафора на цялата трагедийна поезия на Смирненски.

Мотивът за човешкото страдание и хуманизмът в цикъла “Зимни вечери” на Христо Смирненски

преди 6 години 7 months

В една великолепна художествена форма, базирана на символистичната поетика, Смирненски пресъздава трагизма в обществото на социалната несправедливост. Всеки стих е проникнат от болка и съчувствие, художествените образи въздействат със силата на обвинение и критика срещу виновниците за човешките драми. Зад фалшивия блясък на светлините в капиталистическия град крещи страданието на обречените.

Човекът като жертва на несправедливо устроения свят в поезията на Христо Смирненски

преди 6 години 7 months

Творчеството на Христо Смирненски е богато тематично, но най-изразителната тема в него е съдбата на социално безправните и бедни хора, които изживяват голяма човешка трагедия. Сам израснал в Ючбунар, един от крайните квартали на София, Смирненски много добре познава бита и душевността на отхвърлените от обществото хора. Като поет хуманист той не ги обвинява, а ги приема като жертва на несправедливо устроения свят.

Паратекстове и композиционна специфика в книгите на Еса де Кейрош на български език

преди 6 години 8 months

Жузе Мария Еса де Кейрош е един от признатите европейски автори, представители на португалската литература през втората половина на XIX век. Модерен, актуален и звучащ съвременно и в глобалното ни съвремие, талантливият белетрист е издаван в много страни по света...

Издателската и печатарската дейност на Любен Каравелов между 1868-1878 г. в мемоарно-документални и книговедски източници

преди 6 години 8 months

На 24 април 2014 г. в Русе юбилейна научна конференция с международно участие отбеляза 125-годишнината на Регионална библиотека “Любен Каравелов”, 180 години от рождението и 135 години от смъртта на нейния патрон. Тук предоставяме фрагменти от изнесения пред научна аудитория доклад, посветен на издателската и печатарската дейност на Любен Каравелов.

Завръщане по Балкански. Завръщането на Филип Латинович и други

преди 6 години 11 months

Настоящата статия е фокусирана върху проблема за кризисната идентичност на твореца, който се опитва да преподреди своя свят посредством сетивно-визуалните и рационалните когнитивни механизми, които, оказва се, са недостатъчен епистемологичен източник, способстващ за утвърждаването на творческия и личностен идентитет. Особено тук, на ветровитите Балкани, където всяко завръщане е химерно, където всяко пътуване към себе си се доближава опасно до пристигането-в-смъртта.

Страници