Анализи

Димитър Бояджиев – “Роб съм на неволи черни”

преди 1 година 1 седмица

Димитър Бояджиев е име на поет, почти непознат в съвременното българско културно пространство, въпреки философско-психологическата проблематика на неговата лирика, която оказва влияние върху Яворов и неговите поеми „Нощ“ и „Песен на песента ми“. През 1901 г. в кн. 9 на сп. „Общо дело“ Димитър Бояджиев дебютира с четири стихотворения...

Мъртва ли е “Мъртвата царкиня” (“Regina mortua”) на Теодор Траянов

преди 1 година 1 седмица

Всички литературни критици определят Теодор Траянов като най-последователния български символист, може би защото от първата (“Regina mortua”) до последната си издадена книга (“Пантеон”), той се стреми да се освободи от буквалното съдържание на словото, да вложи максимална полифонична семантика в думата...

Плачът на сиротната птица в стихосбирката на Николай Лилиев “Птици в нощта”

преди 1 година 2 седмици

Естетиката на символизма намира свои общи, но и различни проявления в поетичния свят на българските модернисти. Така е и при Николай Лилиев...

Символистът-експресионист Гео Милев в цикъла “Жестокият пръстен”

преди 1 година 2 седмици

Лалка Павлова за първата поетична книга на Гео Милев – “Жестокият пръстен”, включваща 17 стихотворения, писани през периода 1915 – 1919 година, и първия му опит практически да реализира концепцията си за модерната душа чрез поетиката на символизма...

Жизнената драма на Димчо Дебелянов през погледа на Гео Милев

преди 1 година 3 седмици

Гео Милев в “In memoriam Димчо Дебелянов”, писано по повод 3-годишнината от смъртта му и отпечатано в сп. “Везни”, г. 1, кн. 2 от 30 септември, 1919 г. (анализ от Лалка Павлова).

Ранният Яворов – семантика на символните образи в цикъла лирически миниатюри “Есенни мотиви”

преди 1 година 1 month

Цикълът “Есенни мотиви” сдържа пет лирически миниатюри, които са писани по време на престоя на Пейо Крачолов – Яворов в Анхиало, днешното Поморие, от август, 1898, до септември, 1900 година. За младия 20 – 21-годишен поет това е период на първи сблъсъци и разочарования от живота. Тук, в Анхиало, той написва онези свои 29 стихотворения...

Чорбаджи Юрдан и семейството му никога не прощават на Яворов

преди 1 година 3 months

В град Елена все още живее споменът за чорбаджи Юрдан Хаджипетков Тодоров (1848-1931). Син на известния “тежък” търговец Петко Тодоров, който въртял търговия с Цариград, Виена, Милано и Лион, той се изучил в най-реномираното за онези времена училище – Робърт колеж в Цариград...

Митрополит Серафим спасява Сливен от ордите на Шевкет паша

преди 1 година 3 months

На 3 юни 1873 година в Сливен тържествено бил посрещнат дядо Серафим – не само първи владика на града и епархията, но и символ на възродената след петвековно обезличаване българска православна църква. В книгата си “И стана ден” писателят Цончо Родев описва това събитие подробно, по запазени свидетелства...

Дигиталното публикуване и виртуалните издателски процеси в съвременния свят

преди 1 година 7 months

В първите години на новото хилядолетие у нас започват да излизат изследвания за дигиталното публикуване, като все още фокусът е съсредоточен върху електронните издания. Така през 2003 г. излиза изследването на Тодор К. Тодоров „Електронни книги“ (В. Търново, Астарта, 2003), а десет години по-късно същият автор публикува и монографията, в която продължава проучванията си...

Ключовата роля на възприятието за регулацията на поведението

преди 1 година 9 months

Тази статия има за цел да опише принципите на действие, характерни за регулацията на поведението, изхождайки от способността за възприятие, която се явява свързващото звено между вътрешната среда на живия организъм и външната среда (обкръжаващият го свят). Именно тази способност – да се трансмират външни стимули според вътрешни потребноти), предопределя успешното взаимодействие между организъм и околна среда...

Страници