Калина Лукова

Калина Лукова е родена в Бургас. Завършила е специалност “Българска филология” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Защитила е дисертация на тема “Жанрово и стилово многообразие в прозата на Антон Страшимиров” през 1994 г. за получаване на научната степен доктор и докторат на тема “Г. П. Стаматов – между същностите и привидностите” през 2007 г. за получаване на научната степен доктор на филологическите науки.

От април 2009 г. е професор. Преподава в Центъра по хуманитарни науки на Бургаския свободен университет, където води лекционни курсове по дисциплините: Българска литература след Освобождението до края на Първата световна война, Антична и западноевропейска литература, История на българската журналистика.

Била е лектор по Антична и западноевропейска литература в ШУ “Епископ Константин Преславски” от1999 до 2003 г. и в ПУ “Паисий Хилендарски” – филиал “Любен Каравелов” – Кърджали от 1997 г. досега.

Участвала е в множество национални и международни конференции. Автор е на монографичните изследвания: “Антон Страшимиров. Лирическа проза (поетика на междужанровите форми)” (1998), “Екстазите на времето. Морис Метерлинк и българската утопия за символистична драма” (1999), “Петко Ю. Тодоров – концептуализация на междужанровите пространства” (1999), “Г. П. Стаматов – между същностите и привидностите” (2007), “Литературните сюжети на печата” (2008), както и на над 100 статии и студии в специализирания печат.

Книги от автора

12,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
12,00 лв.