Екатерина Чернева

Доц. д-р Екатерина Георгиева Чернева е родена на 9 ноември 1964 г. в гр. Пловдив. Преподавател в Педагогически факултет в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” по “Методика на обучението по български език и литература в предучилищна възраст и начален етап на основното образование”.

Води лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми по: “Методика на обучението по български език в детската градина”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”.

Автор на редица учебници и учебни помагала за студенти, сред които: “Система за литературното обучение в началното училище” (2015), “Система за езиково обучение в началното училище” (2015), “Система за обучение по свързана устна и писмена реч”, (2015), и съавтор в учебници и учебни помагала за детската градина и средното училище: ученици и учебни тетрадки за обучението по български език за втори, трети и четвърти клас (2003 – 2005).

Множество публикации в специализирани научни списания и участия в научни проекти – международни, български, изследователска дейност.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.