Михо Михов

Проф. д-р Михо Иванов Михов е роден на 11 октомври 1930 г. в с. Генерал Инзово, Ямболска област. Завършил е ветеринарно-медицинския факултет в гр. София. Работил е известно време като ветеринарен лекар в Приморско, след което започва работа като научен сътрудник микробиолог в Института по рибни ресурси и океанология в гр. Варна.

Михо Михов е кандидат на ветеринарно-медицинските науки. Работил е върху важни за страната проблеми с голямо стопанско значение. Автор е на над 55 научни публикации в областта на технологията и микробиологията на рибата, рибните продукти и други морски хидробионти от Черно море и световния океан. Автор е на няколко нови технологични схеми за производство на нови продукти от рибни отпадъци и от свръхулови на риба с ниска хранителна стойност (малоценни).

Научните разработки и публикации са посветени на изследване на морски риби и хидробионти за производство на стерилни и нестерилни продукти, норми за тяхната хигиена, преценка, безопасност и полезност за потребителя. Резултатите от изследванията се използват от производствениците и специалистите за своевременно насочване на производството. На базата на комплексните проучвания са изведени, предложени и внедрени научно обосновани условия и срокове за съхранение и реализация на новите и традиционно произвеждани продукти от риба и нерибни суровини. Няколко от разработките са върху безотпадните технологии, в т.ч. и производство на фуражи за животновъдството.

Кандидатската му дисертация е върху стерилизацията на рибни консерви. Изведените и внедрени научно обосновани режими за стерилизация на рибни консерви са внедрени при производството на рибни консерви както у нас, така и в други страни, като Полша, Чехия, Румъния, с висок икономически ефект.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.