Снежина Исакова

Снежина Георгиева Исакова (Чуклева) е родена в гр. Бургас. Висше образование завършва в Днепропетровска, СССР, специалност “Геология и проучване на рудни полезни изкопаеми”.

Работила е като инженер-геолог проучвател в Родопския минен басейн и изследовател на рудните суровини в системата на Цветната металургия и в Българската академия на науките – ст.н.с. ІІ ст. д-р (Институт по приложна минералогия – София).

Дисертацията и научните й трудове са свързани с изявяване на нови суровинни източници на цветни и благородни метали и усвояването им чрез ефективни безотпадни технологии, на редица от които е водещ автор. В тази връзка има изобретения и патенти с реализации в промишлеността, в които се решават и екологични проблеми.

Продължава творческата си дейност в областта на екологията, както и в насока за опазване подземните богатства на страната.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.