Йордан Георгиев

Йордан Николаев Георгиев е роден на 10 декември 1988 г. в гр. Бургас. Завършва бакалавърска степен по “Биотехнологии” в Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, и магистърска по спец. “Биофармацевтична биохимия” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

Работил е в И”ОХЦФ – БАН, последователно като химик, редовен докторант, асистент и главен асистент. Защитава докторска степен по биоорганична химия. Хоноруван преподавател по биохимия на български и чуждестранни студенти в Медицински университет в гр. Пловдив. Специализации в Хумболтов университет в гр. Берлин (Германия), Университет “Китасато” в гр. Токио (Япония), Институт по биофизика към Чешката академия на науките в гр. Бърно (Чехия) и Университет на Осло (Норвегия).

Научни му интереси са свързани с фитохимията, хранителната химия, фармакогнозията, имунологията, медицинската биохимия, ензимологията, гликобиологията, хранителната биотехнология и диететиката. Автор на множество публикации в специализирани научни списания. Участия в над 20 научно-изследователски проекта към Фонд “Научни изследвания”, Програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти и Национална програма “Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” на МОН, програмите на БАН за подпомагане на млади учени и международно сътрудничество, оперативни програми “Развитие на човешките ресурси”, “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и “Наука и образование за интелигентен растеж”, “Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, Национална програма за полярни изследвания, програма COST и др.

Номиниран от МОН за Голямата награда за млад учен “Питагор” ( 2020 г.) и в телевизионното предаване “Любимците на България”, в категория Наука (2021 г.). Носител на наградата за млад учен “Проф. Марин Дринов”, в научно направление “Биомедицина и качество на живот”, (2022 г.). Член на Българското фитохимично сдружение.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.