Йордан Георгиев

Йордан Николаев Георгиев е роден на 10 декември 1988 г. в гр. Бургас. Завършва бакалавърска степен по спец. “Биотехнологии” в Университет по хранителни технологии - Пловдив и магистърска степен по спец. “Биофармацевтична биохимия” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

От 2011 г. работи в Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН, последователно като химик, редовен докторант, асистент и главен асистент. Защитава докторска степен по биоорганична химия през 2018 г. В периода 2018-2021 г. той е хоноруван преподавател по биохимия на български и чуждестранни студенти в Медицински университет в гр. Пловдив. Специализирал е в Хумболтов университет в гр. Берлин (Германия), Университет “Китасато” в гр. Токио (Япония), Институт по биофизика към Чешката академия на науките в гр. Бърно (Чехия) и Университет на Осло (Норвегия).

Научните му интереси са свързани с фитохимията, хранителната химия, фармакогнозията, имунологията, медицинската биохимия, ензимологията, гликобиологията, хранителната биотехнология и диететиката. Съавтор е в 33 научни публикации (с общ импакт фактор 102,177 и с над 245 цитата в базата данни Scopus), голяма част от които са публикувани в научни списания в издателства Elsevier и MDPI. Участвал е в 19 научно-изследователски проекта към Фонд “Научни изследвания”, Програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти и Национална програма “Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” на МОН, програмите на БАН за подпомагане на млади учени и международно сътрудничество, оперативни програми “Развитие на човешките ресурси”, “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и “Наука и образование за интелигентен растеж”, “Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, Национална програма за полярни изследвания, програма COST и др.

Авторът е номиниран от МОН за Голямата награда за млад учен “Питагор” (2020 г.) и в телевизионното предаване “Любимците на България”, в категория Наука (2021 г.). Той е носител на наградата за млад учен “Проф. Марин Дринов”, в научно направление “Биомедицина и качество на живот”, (2022 г.). Член е на Българското фитохимично сдружение.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.