Мариана Балабанова

Доц. д-р Мариана Балабанова е преподавател по “Методика на обучението по роден език”, “Методика на обучението по чужд език”, “Педагогическа конфликтология”, “Психолингвистика”, “Девиантно поведение”. Ръководител на магистърска програма “Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение” в ЮЗУ “Неофит Рилски”, гр. Благоевград.

Автор е три научни монографии и над 70 студии и статии в периодичния печат в България и Русия. Книгите й “Граматика на фантазния дискурс”, “Кратките фолклорни форми и обучението по роден език в детската градина”, “Игра-общуване-език” (в съавторство) засягат въпросите на развитие на детската реч.

Участва активно в национални и международни конференции и международни, национални и университетски проекти, основно в областта на интеркултурното образование.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.