Динко Ст. Динев

Проф. дтн Динко Стефанов Динев е роден на 13 януари 1952 г. в с. Чинтулово, Сливенскa област.

Завършва ВЛТИ – София, специалност Механизация на  горското стопанство и горската промишленост. Работи като технолог по дърводобива в ГС-Ямбол и като главен механик  в Горско-стопански комбинат – Сливен.

От 1980 г. е научен сътрудник по научната дисциплина Техника и технология при възпроизводството и ползването на дървесните ресурси в Опитна станция по дъбовите гори – Бургас. Защитава дисертация на тема: Технологично изследване на отгледните сечи в  издънкови дъбови насаждения при извоз с колесни трактори.

Хонорован доцент по механизация на селското стопанство в Бургаския свободен университет и по маркетинг в Нов Български Университет – София, филиал гр. Варна.

От 2002 г. е доктор на техническите науки. Защитава дисертация на тема: Изследване и подобряване на технологии  и технически средства за отгледни сечи в горските насаждения. Старши научен сътрудник І-ва степен по Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина. Професор.

Книги от автора

5,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
5,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.