Божидара Кривирадева

Божидара Искрева Кривирадева е родена през 1973 г. в гр. Пазарджик. През 1993 г. завършва Институт по библиотечно дело, специалност Книгоразпространение, а от 1999 г. магистър по педагогика на девиантното поведение със специализации – Работа с криминално проявени деца и младежи; Работа с деца и младежи с дезадаптивно поведение в Софийския университет. През 2005 г. защитава дисертационен труд по Теория на възпитанието и дидактика (Андрагогия) на тема “Образование на възрастните за превенция и корекция на девиациите при децата”, а от 2010 г. доцент в Софийския университет, факултет по педагогика.

От 2007 г. до днес е осъществила Краткосрочна специализация по Преподаване и учене във Висши училища, провела е специализации в:
Тулски държавен педагогически университет “Л. Н. Толстой”, гр. Тула, Русия, катедра “Психология на образованието”, на тема “Решаване на конфликти”;
Природно-хуманистичния университет, гр. Сиедлце, Р. Полша, на тема “Организация и дейност на социално-педагогическите институции, работещи с деца в риск”;
Университет “Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика, гр. Битола, Македония, в рамките на програма Еразъм Мундус, Базилеус “Социално-педагогическата система за работа с деца в Македония”.

Области на научни интереси: Управление на институции (в образованието и социалната работа), Управление на социалната работа, Превантивна и корекционна педагогика, Системи за превантивна и корекционно-възпитателна дейност, Работа с деца в риск, Права на детето.

Автор е на повече от 110 научни публикации, който са публикувани у нас и в чужбина по проблеми, свързани с превантивната и корекционната педагогика, правата на децата, управлението на социално-педагогическите институции, управлението на образованието.

Ръководител, координатор и член на екипа на 15 научно-изследователски проекти в областта на педагогиката и управлението на образованието. Гост-преподавател в университети в Чешка Република, Р. Полша, Казахстан.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.