Философия

Из "Въведение в маркучологията" – Техника на изхождането

преди 10 години 2 months
"Въведение в маркучологията" - глава четвърта

Един от основните проблеми на маркучологията е техническата страна на същинския процес – изхождането по голяма нужда. За да може да се вникне в дълбочина по въпроса, проф. д-р Клиинботъм предлага същинският процес да се разложи на няколко подпроцеса, всеки от които се нуждае от овладяването на различни по характер и сложност техники, зависещи от редица предпоставки, които от своя страна придават различни нюанси и оформят в цялостен и завършен вид техническата страна на оптимално протичащия процес на изхождане по голяма нужда.

Из "Въведение в маркучологията" – Увод

преди 10 години 2 months
Корицата на "Въведение в маркучологията"

Според най-големия авторитет в тази област проф. Клиинботъм – доктор на маркучологическите науки – (Prof. Dr. D. Cleanbottom) – маркучологията най-общо е наука, изучаваща качествените и количествени закономерности, съпътстващи отделителните процеси в живия свят.

Страници