Фотиновото училище – 140 години Професионална гимназия по електротехника и електроника “Константин Фотинов” – Бургас

Дата: 
петък, 5 July, 2019
Категория: 

С откриването на първото българско училище в Бургас през 1869 г. от поп Георги Стоянов Джелепов в собствената му къща, започва развитието на образованието и просветата на български в града. Училището тогава се намира на мястото, където е построен катедралният храм “Св. Св. Кирил и Методий”. Първи учители са: Боян Керемедчиев от Ямбол – завършил Класното училище в Ст. Загора, поп Сава Катрафилов от Елена – завършил гимназия в Болград – Русия и Стоян Шивачев от Малко Търново – завършил Одринската българска гимназия “д-р Петър Берон”. След Освобождението на България от турско иго, когато страната тръгва по нов път на развитие, нуждите от търговско-занаятчийска класа налагат необходимостта от по-бързо разрастване на образованието. Непосредствено след освобождението в Привременния устав на народните училища, приет през 1878 г. се установява задължително и безплатно обучение в първоначалните училища за децата. Народните училища се поддържат от общините, посредством училищни настоятелства, които се избират периодично. Това способства за нормалното протичане на учебните занятия през 1879-1880 учебна година, когато учителката Теофана Маркова разпределя учениците на две групи – първо и второ отделение. Броят на учениците бързо нараства и учебното помещение става малко и през следващата година основното училище се разделя на две – мъжко и девическо. Последното е преместено в частна сграда. Учители в девическото са – Теофана Маркова и Мария Стойкова, а в мъжкото Антон Драгулев и Михаил Славов.

През 1880-1881 г. училището се посещава от 115 момчета, от подлежащите на задължително обучение 147, което говори за обхващане на значителен процент в училището. От тях болшинството са в първо отделение. Подготовката и образованието на учителския кадри са крайно недостатъчни. Каква е квалификацията на учителите през периода 1880 до 1887 г.? Главната учителка на девическото училище Тинка Стойчева (1881 г.) е с петокласно образование (т.е. дн. 9-ти клас), учителката Мария Маркова е с третокласно образование (7-ми клас), учителят Георги Дебренски – завършил четвърти клас (8-ми клас), Евтим Попов – втори клас (6-ти клас), Мария Хаджиева – четвърти клас (8-ми клас), Мария Василева – шести клас (10-ти клас). Малцина са били преподавателите с гимназиално образование. Михаил Славов завършва гимназия в Болград (Русия), Антон Драгулев завършва българската гимназия “д-р Петър Берон” в Одрин и педагогически курс в Сливен, Дора Дякова завършва гимназия в Одеса. Класовете ту се откриват, ту се закриват поради липса на подготвени учители и поради лоша материална база. Разчита се на помощи от състоятелни граждани и волни пожертвования. В мъжкото училище през 1881-1882 г. е открит втори клас (6-ти клас), а през следната година класовете са закрити. През 1882-1883 г. в девическото училище се открива първи клас (5-ти клас) само с 5 ученички. В същата година общината завършва строителството на новото училище, което е построено на мястото на днешната Концертната зала “Проф. Иван Вульпе” до църквата “Св.Св. Кирил и Методий”, но за нещастие през 1888 г. изгаря до основи. В училището има театрална сцена и малка библиотека с около 60 книги. В тия години целта на обучението е да се дадат елементарни познания и грамотност. В първи клас (5-ти клас) са изучават следните предмети: български език, аритметика, история, география, краснопис, диктовка, пеене, ръкоделие и др. Както се вижда образованието в онова далечно минало пък и по-късно се намира в окаяно положение. Със закона за народната просвета на Георги Живков – 1891 г. се слагат на преден план държавните интереси и традициите в образованието. В Бургас обаче едва през 1903 г. третокласното (7-ми клас) мъжко училище е признато за държавно. На следващата 1904 г. към общинското девическо училище се открива четвърти (8-ми клас) смесен клас. Наред със създаване на гимназиалния курс към мъжкото и девическото училище се разраства и основното образование. Девическото училище се помещава в т.нар. Фотиновото училище, която сграда се намира на ул. “Богориди” 21 – дн. в сградата се помещава Регионалната библиотека “П. К. Яворов” и Археологическия музей, както и в други сгради на ул. “Фотинов”, ул. “Антим I”, ул. “Славянска”, ул. “Св. Св. К. и Методий”, ул. “Републиканска” и др.

Професионална гимназия по електротехника и електроника “Константин Фотинов” – Бургас е наследник на Фотиновото училище създадено през 1879 г.

Как се развива в годините Фотиновото училище?

През учебната 1882-1883 г. в училището се открива първи клас (т.е. 5-ти клас) и то вече е класно училище.

От 1891 г. училището минава на издръжка само на Окръжната постоянна комисия, която е постоянно действащ орган към Окръжния съвет и придобива названието Окръжно главно девическо училище.

През 1905 г. се закрива четвърти клас (8-ми клас) и се открива I-ви професионален курс и училище се именува Общинско третокласно девическо с професионален курс (за сведение тогава се открива Търговската гимназия – първата гимназия в Бургас).

Три години по-късно училището става Общинска девическа непълна гимназия с пети клас (9-ти клас), а професионалният курс се закрива.

В периода 1909-1912 г. Непълната гимназия постепенно се развива в Общинска девическа пълна гимназия със седми клас (11-ти клас).

След Балканската война 1913 г. училището се обособява като самостоятелна гимназия, а прогимназията се отделя, а след Първата световна война 1919 г. с нареждане на МНП училището се превръща в Държавно девическо педагогическо и от 1924 г. училището е Държавна девическа реална гимназия. В този период се открива и една мъжка паралелка пети клас (9-ти клас). И така до 1929 г., когато по нареждане на МНП, Мъжката и Девическата гимназии се сливат в Държавна мъжка и девическа гимназия с директор Деян Белопитов.

Новата гимназия се помещава в различни неподходящи сгради в града и се налага Министърът на просвещението да дойде в Бургас и да издейства построяването на нова сграда. Основите на половината сграда на ПГЕЕ “К. Фотинов” (източното крило, към ул. “Хр. Ботев”) са положени през 1941 г., но строежът е изоставен поради избухването на Втората световна война. Това налага през 1943-1944 г. училището да се помещава в сградата на Мъжката гимназия “Г.С.Раковски”.

От учебната 1950-1951 г. Девическото училище е преименувано на Единно смесено училище., през 1957 г. вече е Смесена политехническа гимназия, а през 1959-1960 г. бившите Девическа и Мъжка, които са смесени се преименуват на Първа политехническа гимназия “Г.С.Раковски” и Втора политехническа гимназия “Константин Фотинов”. Занятията продължават да се водят в Мъжката гимназия, на 3 смени до 20,30 часа вечерта (защото има още една Трета гимназия “В. Левски”, която от 1963 г. е преобразувана в Руска езикова гимназия “Васил Левски”). Политехниката навлиза с кръжоци по леярство, авто-мото дело, шлосерство, стругарство, учебна практика в плетачна и шивашка фабрика, в опитно поле – лозарство, овощарство, в заводи и предприятия на хранителната промишленост и др. През м. юни (от 1 до 15) учениците имат задължителна производствена практика.

Строителството на днешната гимназията “К. Фотинов” реално започва през 1952 г. Сградата е готова през 1955 г. и от новата учебна 1955-1956 г. Втора политехническа гимназия “Константин Фотинов” се помещава в новата сграда на ул. “Хр. Ботев” 42. Създават се и се обзавеждат кабинети по: физика, химия, история, география, математика, рисуване и пеене.

През 1958 г. гимназия “К. Фотинов” е обособена като Втора смесена политехническа гимназия, която съществува като такава до 1969 г. Дългогодишен директор до последният випуск на гимназията е Христо Илиев Мартинов – специалист по история, ерудиран и много отговорен ръководител, с много добро отношение към преподавателите и към учениците, вниквайки и решавайки всеки един въпрос, или проблем. През този период Втора гимназия “К. Фотинов” бележи сериозни успехи, за което заслуги има високо подготвения педагогически колектив: Душка Николова, Плумка Шопова, Златка Николова, Соня Бахчеванова, Ирина Абединова, Граматикова, Янка Попова, Недялка Велева, К. Михнева, Иванова, Янев и др.

За добра учебно-възпитателна работа, за активно участие в художествената самодейност и научно-техническото творчество на учащата се младеж с Указ № 278 от 20 май 1959 г. на Президиума на Народна република България, Гимназията е наградена с орден “Кирил и Методий” II степен.

През 60-те години нараства рязко потребността от млади специализирани кадри за индустрията в Бургас, това налага бързото преструктуриране на учебните заведения. Стопанското развитие на страната, големите заводи от национално значение като: НЕФТОХИМ, Кабелен завод, Пристанищен комплекс, Корабостроителен завод, Океански риболов, Танкерен флот, Вагоностроителен завод, Машиностроетелен завод “Спартак”, Трансстрой, Балканстрой, Строително монтажен комбинат и др. имат нужда от работна ръка, от млади специалисти. Това налага общообразователната гимназия да се преобразува в техническо училище и със Заповед № 56/9 декември 1966 г. на Министерския съвет, да се открие в Бургас от 1967 г. СПТУЕ и КИП (Средно професионално техническо училище по електротехника и контролно измервателни прибори) със следните специалности: радиотелевизионна техника, електрически машини и апарати, електрообзавеждане, КИП и А, кабели и проводници. За разлика от другите технически училища, СПТУЕ не възниква на празно пространство, а стартира на базата на елитната Втора гимназия “К. Фотинов” с над 100 годишна история и високо ерудиран учителски състав. Заедно с новото училище продължават да учат гимназистите до завършването си – випуск 1968 г. и випуск 1969 г.

Приемствеността от гимназия в техническо училище е много плавна на базата на продължаването на нейните възрожденски традиции и високо подготвените в научно, методическо и педагогическо отношение учители по общообразователните предмети и новодошлите млади инженери и учители-специалисти. Така новото училище получава силен старт и се налага като водещо в системата на техническото образование в града, което достойно отстоява във времето вече 52 години като техникум и професионална гимназия по електротехника и електроника.

Гимназията е трансформирана в техническо училище през 1967 г. като директор си остава Христо Мартинов, зам. директор Богдана Маренова и инж. Калчо Трифонов. Тогава младите учители: Ирина Тодорова – Буланова, Тома Николов, Гинка Караколева, Герман Германов, Андон Андонов, Стамат Ибришимов, И. Димитров, Георги Манолов, инж. Ирина Танчева, инж. Румяна Петкова, инж. Велико Гаврилов, инж. Янчо Трендафирлов, инж. Наварт Бохосян, Петър Костов и др. направо дошли от студентските скамейки, със своя младежки ентусиазъм и хъс за работа, разкриват и обзавеждат в училището модерни електролаборатории, технически кабинети за различните специалности, помещения за електромонтажна практика, шлосерска работилница, КИП и А и други помощни кабинети. Учителите по общообразователните предмети, които са от Гимназия “К. Фотинов” с наследени в годините по-други традиции и порядки, гледат и се възхищават на този ентусиазъм и при младите учители, и при учениците. В рамките на първия учебен срок всички кабинети са обзаведени и завършени, с помощта на многото промишлени предприятия тогава в града, които не отказват помощ, а напротив даже продължават да даряват необходимите технически съоръжения, оборудване, машини и апарати, измервателни уреди, кабели и проводници и др. материали. Монтажът на всички съоръжения се извършва от курсистите под ръководството на учителите по съответната техническа специалност. След това същите тези заводи и предприятия приемат с охота учениците на производствена практика, а след завършване за всеки има работа в тези организации, при което се получава една плавна приемственост.

Основни базови предприятия за курсистите са Енергоснабдяване, Кабелния завод (дн. “ЕЛКАБЕЛ”), НЕФТОХИМ (дн. ЛУКЙОЛ НЕФТОХИМ), Асансьорни сервизи, Телевизионни и радиосервизи, Фина механика, Монтажна база, ЕМУ – Електромонтажно управление, СМК – Строително монтажен комбинат, Трансстрой, Балканстрой, Корабостроителен завод, Пристанище – Бургас, Океански риболов, Танкерен флот, Вагоностроителен завод (дн. Трансвагон), Завод “Г. Димитров”, Машиностроителен завод “Спартак” и много други индустриални предприятия.

Първите години учебните практики се водят по подстанциите на Енергоснабдяване в града – подстанция “РЕМИЗА” 110/20 KV (дн. до спортна зала “Младост” – тогава още к-с “Славейков” не съществува и до там се ходи пеша, или в подстанция “ПОБЕДА” 110/20 KV на разклона за Созопол и ж.к. “Меден рудник”, който тогава също не съществува. В базата на Електромонтажно управление (някога до днешния Кауфланд – Славейков) се издигат няколко железобетонни и железорешетъчни стълбове, специално за учениците от техникума, на които провеждат монтажната си практика, качвайки се с кънки и предпазни колани (момчета и момичета), под непосредственото наблюдение на учителите по техническите специалности.

През следващите години също се приемат много млади учители (инженери и специалисти) най-вече от професионалното направление. Малката разлика в годините между учителите и учениците скъсява дистанцията и позволява по-бързото сближаване и по приятното протичане на учебния процес, учебната практика и свободното време за развлечение.

Директорът Христо Мартинов през 1972 г. преминава на ръководна работа в Учителския институт “Хр. Ботев” – Бургас. За директор през 1972 г. е назначен инж. Янчо Трендафилов, който остава на поста до 1988 г. Междувременно са назначени нови учители Олег Павлов, Иванка Георгиева, Лиляна Димитрова, Васил Евтимов, Пенкова, Величка Карамболова и др. – отговорни и перфектни преподаватели.

След закриване на Втора гимназия, СПТУЕ приема името “Константин Фотинов”. С годините в зависимост от необходимостта на технически кадри в града и окръга специалностите динамично се променят. През 1983-1984 г. във връзка със структурните промени в образованието се въвежда Учебно-професионален комплекс (УПК). В училището се обучават ученици завършили 10 клас по различните специалности. През 1991-1992 г. за първи път се провежда прием с конкурсен изпит по математика с четиригодишен курс на обучение. Следващата година се осъществява прием в първи курс след 7 клас и 5-годишен курс на обучение.

Много от учениците продължават образованието си във ВУЗ и се реализират като инженери, икономисти, педагози, ръководители на предприятия, други като офицери от армията (пилоти, ракетчици, командири), от МВР, от външно разузнаване, а днес изявени банкери и бизнесмени.

От 1988 г. за директор на училището е назначена инж. Кера Бахчеванова, която полага много усилия да преобразува училището. От 1 септември 1995 г. СПТУЕ “К. Фотинов” е преобразувано в Техникум по електротехника “К. Фотинов” с Решение на МОНТ. Специалностите остават същите, с малки промени през годините – закриват се и се откриват наново в зависимост от нуждите на индустриализацията.

Със Заповед РД-09-332 от 7 април 2003 г. на МОН и във връзка с реформирането на образователната система се променя наименованието на техникума в Професионална гимназия по електротехника и електроника “К. Фотинов”. През същата година се провежда конкурс от Министерството на образованието и науката за нов директор. Конкурсът е спечелен от г-н Коста Папазов – специалист по математика, с много добър педагогически и мениджърски опит. Промяната към по-добро в гимназията, педагогическия колектив и учениците се превръщат в негово основно задължение от първия му работен ден като директор. За по-малко от 10 години той преобразява сградата, максимално съвместява формата на обучение, методите за квалификация на учениците, педагогическия персонал, спортна инфраструктура, културни прояви и патриотично възпитание с финансовата политика на гимназията. Днес към гимназията се изгражда нов физкултурен салон и специализирани кабинети със съвременно оборудване и обзавеждане, който трябва да бъде открит този месец.

Началото на микрокомпютрите започва преди 40 години, през 1979 г. когато малка България мери сили със световните производители в тази област. (бих посочил, че компютрите в Българската армия бяха навлезли поне 10 години по-рано, в някои секретни части). Първоначално компютрите се разработват в ИТКР – Институт по техническа кибернетика и роботика към БАН. Института впечатлява със своите разработки специалисти от Япония и САЩ. По това време персонални компютри се произвеждат освен в България, в СССР, ГДР и Унгария. В България започват да се произвеждат персонални компютри в Комбината за микропоцесорна техника в гр. Правец и заводите за производство на периферия в ДЗУ Ст. Загора, ЗЗУ Пловдив, ЗМД Пазарджик, завод Аналитик в Монтана. През 80-те години България е на трето място в света по производство на електронни устройства. България е призната като компютърна сила и компютаризацията на училищата започва. В СПТУ по електротехника в Бургас е изграден първият компютърен кабинет през 1984 г., който работи с Правец 8 и Правец 16. Учениците се обучават по системата DOS, WINDOWS. Възможностите за внедряване на съвременни персонални компютри и софтуер налагат през 1997 г. да се привлече учител доброволец от японската фондация JOCV – Хироми Акада. Тя преподава информатика и учениците усвояват WINDOWS 95, VISUAL BASIC, WORD и EXCEL. За тази цел се оборудва нов кабинет с 11 нови компютъра клас Pentium. Пет години по-късно компютърните кабинети са три и японските доброволци са трима – Хироми Акада, Рьотро Такано и Риса Катаяма. През този период японския посланик в България Негово превъзходителство Ясуйоши Ичихачи посещава техникума в Бургас.

През 2007 г. чрез добри партньорски взаимоотношения училището получава като дарение: 42” LCD телевизор, 350 W автономна фотоволтаична система с метео прибори, 15 бр. учебни компютърни мобилни лаборатории NOVA 5000.

Днес ПГЕЕ “К. Фотинов” разполага с 5 компютърни зали и с едни от най-модерните компютри от световно качество, които дори малко фирми могат да си позволят в България.

Всичко това не остава незабелязано и Гимназията е един от петте центрове за софтуерно обучение по професията Приложно програмиране към Национална програма “Обучение за ИТ Кариера”. По тази програма в Гимназията се обучават ученици от областите: Бургас, Сливен, Ямбол, Варна и Хасково.

Днес ПГЕЕ “К. Фотинов” Бургас обучава учениците по следните специалности: Компютърна техника и технологии, Приложно програмиране, Програмно осигуряване, Кинотехника, аудио и видеосистеми, Електрически инсталации и Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника с разширено езиково обучение.

Много са заслугите и изявите на Фотиновото училище и конкретно на ПГЕЕ “К. Фотинов”, много са грамотите и наградите получени от участия в олимпиади по различни направления, културни и спортни мероприятия, фолклорни танцови фестивали, хорови надпявания в България и чужбина. Всичко това не би се случило без неуморния труд на многочисления учителски колектив през всичките тези години, помощно-административния персонал и ръководителите на гимназията, естествено с прякото участие на учениците. Наградите, грамотите, купите, статуетките и др. не могат да се опишат в една статия. Затова Ви насочвам към сайта на Гимназията: www.pgee-bourgas.com. Всеки да се убеди за големите успехи и заслуги на учениците и учителите.

Но ще сгрешим, ако не отбележим, че библиотеката към ПГЕЕ “К. Фотинов” е първата в Бургас, създадена през 1883 г. Библиотеката е по-стара и от Регионална библиотека “П. Яворов” Бургас. През 2013 г. Гимназията отбеляза тържествено 130-годишнината на библиотеката. Днес там кипи неуморна ежедневна работа, това е средище за различни културни събития, постоянно влизат и излизат ученици и учители, обсъждат и решават тестове, разработки, поетични рецитали, отделни събития, дати и др. за което заслугата е на библиотекарката Веска Фотева, с над 30 годишен стаж и творчески опит на този пост.

Не може да не отбележим и създаденият през 2011 г. гвардейски отряд и гвардейски оркестър към Гимназия “К. Фотинов”, които за съжаления все още са малко в България. Гвардейците ни радват при всички тържествени поводи и вдъхват радост, патриотизъм и национално самочувствие.

На 3 юни 2018 г. в Бургас на площад “Св. Св. Кирил и Методий” се извърши тържествена церемония по освещаване и връчване на знамето на IV-ти ученически гвардейски отряд и тамбурмажор на II-ри ученически гвардейски оркестър към ПГЕЕ “К. Фотинов”.

Церемонията се извърши под патронажа на Президента на Република България Румен Радев. С подкрепата на Министерството на отбраната и с участие на Националната гвардейска част. Официалното обявяване и наградите връчи лично министърът на отбраната Красимир Каракачанов, в присъствието на кмета на града Димитър Николов, областният управител Вълчо Чолаков, официалните гости и много граждани.

В знак на благодарност директорът Коста Папазов каза:

За мен е чест и удоволствие да застана на този площад и да кажа думи на благодарност и гордост. Този ден – 3 юни 2018 г. е много специален и ще остане в историята на града ни и на Гимназия “К. Фотинов”, защото днес бяха връчени знамето на IV-ти ученически гвардейски отряд и тамбурмажора на II-ри ученически гвардейски оркестър.

Уважаеми гвардейци на ПГЕЕ, в ръцете си държите осветеното знаме, светинята, която е давала и дава сила и стимул на народите да вървят след нея и да правят чудеса от храброст. Дръжте се здраво за българската земя, за великия български дух. Търсете и съхранявайте българските традиции, носете с гордост този флаг и своята национална принадлежност – българска.

ПГЕЕ “Константин Фотинов” Бургас в продължение на 140 години пръска светлина на знанието и дава основание на всички негови възпитаници да се гордеят, че са следовници на традиции, съчетани с повелите на съвременността!

-----------------

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Имейл адресите ще се завоалират в кода на страницата, за да се намали шанса да бъдат експлоатирани от спамерите.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите