Разработване на урока “Езикът – средство за общуване” по български език в V клас чрез презентация

Дата: 
неделя, 27 May, 2018
Категория: 

Разработване на урока “Езикът – средство за общуване” по български език в V клас чрез презентация
Венета Горялова
ОУ “Неофит Рилски”, гр. Баня

В традиционната класна стая при преподаването на урок обикновено се използват само учебник и черна/бяла дъска. Това прави урока скучен, а начина на преподаване – еднообразен. В резултат се намалява и ефективността на учебния процес.

В условията на информационното общество се проектират значителни промени в организацията на педагогическия процес. В класната стая навлизат все повече нови средства за онагледяване и подобряване на ефективността на преподаването и ученето. Обучението протича не само чрез усвояването на текст, но и чрез включването на нови интерактивни техники и технологии. Сериозен скок в това отношение е масовото използване на компютрите и информационните технологии, чрез които се осъществява комплексно въздействие върху учениците посредством звук, слово, картина, анимация, писмен текст и др. Прилагането на тези технологии при организацията на процеса на обучение създава възможност за разширяване на границите и възможностите на преподаването и ученето. Интернет и прочее източници осъществяват активното участие на учениците в учебния процес чрез възприемането с почти всички сетива. Твърдението “по-добре един път да видиш, отколкото сто пъти да прочетеш” най-добре се потвърждава чрез тези начини на получаване на информацията. Известно е, че най-силно развитият анализатор у човека е зрението. Чрез него нормално развитото дете възприема около 90% от околната информация. Най-интелектуалният анализатор е слухът, но на него се пада едва 3,5% от възприеманата информация. Всичко, което вижда, чува, дискутира, ако има възможност и да се осъществи на практика, да се провери чрез собствен опит, оставя трайна следа в съзнанието на човека [6].

В статията представям разработка по български език на урока “Езикът – средство за общуване” от модул “Текстът в общуването” в V клас. В този модул се изучава общуването, езикът, като средство за общуване, видовете общуване, текстът в общуването, строеж на текста, повествованието, описанието и разсъждението в текста. Като имаме предвид, че идеята за строежа на текста в общуването, повествованието, описанието и разсъждението в текста, представянето и самопредставянето се схващат твърде трудно и от добрите ученици, се обръща внимание преди всичко на текста, който стои в основата на общуването. Целта ми тук е чрез включването на презентация (внасяне на промени в стандартния начин на преподаване), урокът да се представи по един по-достъпен начин, по-лесен за възприемане и по-интересен начин на учениците, което да допринесе за по-доброто разбиране и усвояване на преподавания материал. Експериментът се извършва с една паралелка от V клас.

Анализът на аудиторията е първата стъпка при планиране на урока. Въз основа на него учителят поставя целите и подбира това, което ще използва при преподаването на материала.

Аудиторията, пред която представям урока, се състои от 17 ученика от V клас, непрофилирано обучение – 8 момчета и 9 момичета. Всички те са на възраст от 11 до 12 години. Тази възраст определя предпочитание към практически задачи, към действие. За по-доброто усвояване на преподавания материал е необходимо той да бъде представян в синтезиран вид, да се акцентират ключовите моменти и след всяка “порция” информация да се прави обобщение. Много важно за постигането на целите е да се стимулира активното участие на учениците по време на урока.

Урокът “Езикът – средство за общуване” е първи в модул “Текстът в общуването”. За неговото разбиране и усвояване е необходимо учениците да имат следните входни знания и умения:

– познават строежа на езика (звукове/букви, думи, изречения, текст);

– работят в екип;

– съобразяват се с останалите участници в общуването.

Актуализирането на опорните знания се извършва с две задачи, които са под формата на въпроси със структуриран отговор. Учениците трябва да изберат верен отговор от три възможни.

С поставените цели учителят определя какво трябва да знаят и умеят учениците след края на урока. Правилното и точно формулиране на целите улеснява оценяването на степента на постигането им.

Образователните цели в разглеждания урок са:

1. Учениците да знаят понятията езикови елементи, общуване, видове общуване, речева ситуация, елементи на речевата ситуация;

2. Учениците да могат да се ориентират в ситуация на общуването определяйки целта, предмета, участниците и условията на общуване;

3. Учениците да умеят да се съобразяват с особеностите на електронното общуване, както и да извличат информация от електронни източници.

Вграждането на допълнителни средства и медия може както да увеличи ефективността на учебния процес, така и да доведе до по-ниски резултати. Ето защо правилният им подбор и подходящото им използване е от особена важност за по-доброто усвояване на учебния материал от учениците. При избора им трябва да се ръководим и съобразяваме с две изисквания:

1) да са подбрани в съответствие с особеностите на аудиторията;

2) да подпомагат постигането на целите.

Не на последно място, изборът им зависи и от оборудването.

Урока провеждам в компютърен кабинет, където учениците имат възможност да работят по двама на компютър.

Изготвям план на урока, като отбелязвам как ще протече той и времето, което се отделя на всеки от компонентите му.

Новото учебно съдържание поднасям на учениците чрез презентация.

Презентацията представя учебния материал в един нетрадиционен, синтезиран и по-лесен за усвояване вид. Чрез използването на това визуално средство се ангажират повече сетива, което благоприятства възприемането на представяната информация. Посредством въпросите и задачите, включени в презентацията, се осъществява непрекъснато участие на учениците в учебния процес.

В презентацията са предвидени въпроси към учениците, изисква се от тях да решават задачите в тетрадките си. Едновременно с презентацията в хода на урока съм непрекъснато сред учениците и наблюдавам кой как се справя, давам указания, представям и устно новите знания.

Урокът започва с въведение, в което обяснявам на учениците начина на работа с презентацията и използваните в нея характерни елементи – в зелен цвят са оцветени задачите, които трябва да изпълнят, с удебелен шрифт са новите знания – общуване, речева ситуация, елементи на речевата ситуация – предмет, цел, участници и условия.

Актуализирането на опорните знания, както беше казано по-горе, се извършва с 2 задачи, в които се изисква от учениците да изберат верен отговор от три възможни. Припомняме основните езикови елементи. Следват нови четири задачи, всяка от които изисква от учениците да построят по едно изречение от всеки вид (съобщително, въпросително, възклицателно и подбудително) по предварително определени думи.

Темата започва с плавен преход от преговор към нови понятия. Въвежда се понятието общуване. Разглежда се ситуацията при общуването, нар. речева ситуация. Изясняват се чрез примери и графични изображения в отделни слайдове елементите на речевата ситуация – цел, предмет, участници и условия.

Обратната информация в края на урока се получава с помощта на една задача в презентацията, която учениците трябва да решат в тетрадките си. Накрая е зададена и домашна работа – зад.3/стр.8 и зад.10/стр.9 от учебника по Български език за 5 клас.

Обучението е двустранен процес и за постигането на високи резултати от него е необходимо активното участие и на двете страни – учител и ученици. Учителят има ключова роля за събуждане на интереса на аудиторията и включването й в процеса на обучение.

Осигуряването на активно участие на обучаваните по начин, който стимулира високо ниво на взаимодействие и диалог в урока, се осъществява посредством разнообразните въпроси и задачи, поставянето на домашна работа и колективната работа.

Може да се подчертае, че този вид интерактивно учене е наистина един “мисловен уред”, изискващ от педагозите да откриват пътища как да индуцират знанията, вместо да ги внушават, да задават въпроси, вместо да дават отговори, да стимулират активността на учениците, което се различава от обикновеното преподаване на знанията в традиционната класна стая. Важна страна, която съдейства за нарастване на активността на учащите се, е, че това предоставя и повече възможности за социално взаимодействие.

Планирането и разработването на урока “Езикът – средство за общуване” чрез презентация предизвиква у учениците активно учене – вътрешно мотивирано поемане на по-активна и водеща роля в процесите на обучение и учене, и подобрява ефективността и ефикасността на процеса на обучение.

----------------

Литература
1. Михайлова, В., Й. Тишева, Български език за 5 клас, “Просвета София” АД, 2016.
2. Перянова, Н., Р. Стефанова, Учебно помагало за задължителноизбираема подготовка 5 клас, С., 2006.
3. Борисов, Б., В. Михайлова, Книга за учителя по български език за 5 клас, “Просвета София” АД, 2017.
4. МОН, Наредба №2 от 18.05.2000г. за учебното съдържание, ДВ., бр.48, 2000.
5. МОН, Наредба №5 от 30.11.2015г. за общообразователната подготовка, ДВ., бр.95, 2015.
6. Ташева, С., Д. Павлов, Иновации в технологията на обучение при професионалната подготовка, С., 2000.

----------------

Фигура 1
Фигура 2
Фигура 3

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Имейл адресите ще се завоалират в кода на страницата, за да се намали шанса да бъдат експлоатирани от спамерите.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите