Компютърната презентация – мотивиращ фактор за повишаване ефективността на обучение по български език в V клас

Дата: 
сряда, 6 June, 2018
Категория: 

Компютърната презентация – мотивиращ фактор за повишаване ефективността на обучение по български език в V клас
Венета Горялова
ОУ “Неофит Рилски”, гр. Баня

Качественото образование е цел на всяко общество. То включва общодостъпност на образователната система, приложимост на обучението, високи и трайни знания и умения, сравнимост на постиженията. Компютъризирането на училищата и достъпът на всички ученици до съвременните информационни технологии е приоритетна грижа на обществото.

Постигането на знанията, уменията и компетенциите, дефинирани в стандартите, гарантира възможност за решаване на практически задачи и активно използване на компютъра от учениците при усвояване на учебното съдържание по различни учебни предмети. Информационните технологии могат да опосредстват и обогатят общуването в процеса на обучение.

В изследването си прилагам нетрадиционен начин на преподаване за постигане на по-висока ефективност на работата на учениците, като използвам презентация при провеждане на урока “Езикът – средство за общуване” в модул “Текстът в общуването”. Това интегриране на обучението по български език със средствата на информационните технологии е иновационен метод, който ще спомогне за повишаване на интереса им към тях, за подобряване качеството на образованието и обогатяване на учебното съдържание. Това е т. нар. прогресивен модел, който представя ученето като откриване, ученикът като активен получател, а стилът на учене като неформален. За разлика от него, при традиционния модел, ученето се представя като приемане на знания, ученикът като пасивен получател, а стилът на учене като формален.

Разширяването на палитрата от използвани методи от учителя е важно условие за активизиране на учебния процес. За успешното протичане на езиковия урок от голямо значение е избраният технологичен процес, наситен с подходящи дейности на учениците за усвояване и прилагане в речевата практика на лингвистичната информация. По същество педагогическата работа е творческа и изисква творческа нагласа от партньорите в учебния процес – учител и ученици. Често учителят е изправен пред редица трудности при организирането и провеждането на урока по български език както поради спецификата на учебното съдържание, така и поради възрастовите особености на учениците в V клас. Затова проблемът за начините, по които учителят може да поднася учебното съдържание с оглед на по-лесното му възприемане и по-трайното и задълбочено усвояване от учениците, е актуален и занимава педагогическата и методическата теория и практика, оставайки перманентно дискусионен. Онагледяването по време на урока по български език е от особено важно значение. Става дума за създаване на предпоставки за активно възприемане на езиковите факти, явления и закономерности чрез наблюдение на езиков материал, илюстративен материал, табла и др.

Отчитайки ролята на учителя да направлява хода на урока, компютърната презентация се явява предизвикателство в уроците за нови знания по различни учебни предмети, защото компютърът с подходящ софтуер се явява “електронен учебник” или “електронна черна дъска”.

Компютърната презентация има следните предимства:

1. Предлага готови структури за подреждане на съдържанието и графични оформления;

2. Дава възможност за вмъкване на различни обекти от други приложения;

3. Предоставя средства за добавяне на специални и мултимедийни ефекти;

4. Позволява предварителен преглед по време на създаването й;

5. Допуска преглеждане и разпечатване на помощни материали, които могат да бъдат във вид на план, умалени копия, графика, картини, звук, анимация, материали от интернет и др.

Педагогическия експеримент доказва, че използването на презентация в урока “Езикът- средство за общуване” по български език в V клас, допринася за повишаване на теоретичните знания, практическите умения и формиране на отношение на учениците към учебния материал и към учебния процес изобщо.

Неоспоримо доказателство за това са резултатите от проведените контролни работи с Експерименталната и Контролната групи. Експерименталната група е една паралелка от V клас, а контролната е другата паралелка от V клас в училището. В експерименталната група учебното съдържание представих чрез презентация, която разработих по методически единици за целта на настоящото изследване. (фиг. 1)

По-подробно съм разгледала урока “ Езикът – средство за общуване”, за да може да се придобие представа как е извършен експериментът. Останалите уроци от модула са разработени аналогично.

Актуализирането на опорните знания започва с преговор и 2 задачи, всяка от които е с един от три възможни отговора.

В хода на урока следват още четири задачи за правилно структуриране на изречение (съобщително, въпросително, възклицателно и подбудително) по предварително определени думи. (фиг. 2)

Реализира се плавен преход към новите знания чрез използване удебелен шрифт и отделни слайдове с графични изображения за всеки от елементите на речевата ситуация. (фиг. 3)

В края на урока, след обобщение, следва нова задача, решаването на която изисква прилагане на новите знания и умения. Дадени са и задачи за домашна работа от учебника по български език. (фиг. 4)

Урока проведох в компютърен кабинет, където учениците имаха възможност да работят по двама на компютър. Изготвих си план на урока като отбелязах как ще протече той и времето, което се отделя на всеки от компонентите му. Новото учебно съдържание представих на учениците чрез презентация. Презентацията представя учебния материал в един нетрадиционен, синтезиран и по-лесен за усвояване вид. Чрез използването на това визуално средство се ангажират повече сетива, което благоприятства възприемането на представяната информация. Чрез въпросите и задачите, включени в презентацията се осъществява непрекъснато участие на учениците в учебния процес. В презентацията са предвидени въпроси към учениците, изисква се от тях да записват изреченията в тетрадките си, разделени са на групи по двама, имат възможност да видят примерни отговори на поставените задачи. Едновременно с презентацията, в хода на урока, бях непрекъснато сред учениците и наблюдавах кой как се справя, давах указания, представях и устно новите знания.

В моето изследване, чрез прилагане на метода наблюдение за всички ученици в процеса на педагогическия експеримент, получих емпирична информация, която ми беше необходима както за постановка на проблема и определяне на хипотезата, така и за тяхната проверка. Наблюдението проведох чрез самостоятелната работа на учениците.

За да поверя ефективността на предложения начин на преподаване на тези знания, бяха направени две контролни работи и в експерименталната и в контролната групи. Всяка от контролните работи е в 2 варианта и всеки ученик получава лист с условията на задачите. Времето за работа за всяка контролна работа е един учебен час – 45 минути.

С Контролна работа №1 (КР1) проверих наличието на необходимия минимум знания, умения и компетенции, които са необходими като предварителни знания за постигане на целите на обучението. (фиг. 5 и фиг. 6)

Контролна работа №2 (КР2) зададох като обобщаваща след изучаване на модул “Текстът в общуването”. Тя има за цел да провери доколко учениците са усвоили основните знания от модула. Задачите са подбрани така, че да обхващат учебния материал от целия модул.

Учениците от експерименталната група са с по-малки възможности от тези в контролната група. Средният успех на учениците от експерименталната група е по-нисък от този на контролната и при двете контролни работи. Докато контролната група почти е запазила средния си успех (увеличен е с 0,05 единици), то при експерименталната група успехът се е увеличил с 0,71 единици. (фиг. 7)

Изложеното по-горе потвърждава предложената хипотеза, че интегрирането на обучението по български език със средствата на информационните технологии- вграждане на презентация, учебното съдържание се представя по един по-достъпен начин, по-лесен за възприемане и по-интересен начин на учениците, което допринася за по-бързото разбиране на преподавания материал.

----------------

Литература
1. Михайлова, В., Й. Тишева, Български език за 5 клас, “Просвета София” АД, 2016.
2. Борисов, Б., В. Михайлова, Книга за учителя по български език за 5 клас, “Просвета София” АД, 2017.
3. Перянова, Н., Р. Стефанова, Учебно помагало за задължително избираема подготовка 5 клас, С., 2006.
4. МОН, Наредба №2 от 18. 05. 2000г. за учебното съдържание, ДВ., бр. 48, 2000.
5. МОН, Наредба №5 от 30. 11. 2015г. за общообразователната подготовка, ДВ., бр. 95, 2015.
6. Бижков, Г., Методология и методи на педагогическите изследвания, С., 1995.
7. Бижков, Г., Педагогическа диагностика, С., 1988.

----------------

Фигура 1
Фигура 2
Фигура 3
Фигура 4
Фигура 5
Фигура 6
Фигура 7

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
  • Имейл адресите ще се завоалират в кода на страницата, за да се намали шанса да бъдат експлоатирани от спамерите.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите