Лъчезар Георгиев

Професор във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – катедра “Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности; професор в Университет по библиотекознание и информационни технологии – катедра “Книга и общество”. Преподавател по книговедски, издателски и медийни дисциплини (печатни комуникации; композиция на книгата; съвременно книгоиздаване; световно книгоиздаване; визуална комуникация и графичен дизайн; полиграфия и графичен дизайн; основи на полиграфията и др.). Преподавател в магистърски програми с дисциплини, свързани с рекламно-издателските и графичните дейности в рекламната комуникация. Бил е научен ръководител на магистърски програми; на научноизследователски проекти; на докторанти; участва в научни журита за присъждане на научни степени и звания.

От март 1992 г. до октомври 2003 г. е мениджър на Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” – В. Търново (началник отдел; главен редактор) и член на Издателския му съвет. От 1994 г. до момента е главен редактор на научното списание “ИЗДАТЕЛ” (съвместно издание на Великотърновския университет и УниБИТ – София).

От 1998 г. е доктор по книгознание, библиотекознание и библиография. През 2003 г. е хабилитиран от Висшата атестационна комисия за доцент (също по книгознание, библиотекознание и библиография). През май 2012 г. е избран за професор по книгознание, библиотекознание и библиография във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. През септември 2012 г. е утвърден за професор по същата специалност и в Университета по библиотекознание и информационни технологии – София.

От октомври 2003 г. е преподавател в катедра “Библиотекознание и масови комуникации” – Стопански факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – доцент по книгознание, книгоиздаване и печатни комуникации; от май 2012 г. e професор към същата катедра и факултет. От октомври 2013 г. е преподавател към катедра “Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности” на Великотърновския университет. Сред основателите е на специалностите Книгоиздаване и Журналистика.

Проф. д-р Лъчезар Георгиев е автор на над 250 научни студии и статии; на научни и художествени книги. От 2004 г. до 2012 г. е водещ съставител и научен редактор на поредицата “Библиотеки, четене, комуникации”. От 2009 г. до момента е главен редактор на Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Обществени комуникации и информационни науки. През 1994 г. основава научното списание за книгата “Издател”, на което е главен редактор и до сега (след 2003 г. списанието става съвместно издание на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и УниБИТ – София).